Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《釋訓》

Books referencing 《釋訓》 Library Resources
1 釋訓:
明明斤斤,察也。

2 釋訓:
條條秩秩,智也。

3 釋訓:
穆穆肅肅,敬也。

4 釋訓:
諸諸便便,辯也。

5 釋訓:
肅肅翼翼,恭也。

6 釋訓:
廱廱優優,和也。

7 釋訓:
兢兢憴憴,戒也。

8 釋訓:
戰戰蹌蹌,動也。

9 釋訓:
晏晏溫溫,柔也。

10 釋訓:
業業翹翹,危也。

11 釋訓:
惴惴憢憢,懼也。

12 釋訓:
番番矯矯,勇也。

13 釋訓:
桓桓烈烈,威也。

14 釋訓:
洸洸赳赳,武也。

15 釋訓:
藹藹濟濟,止也。

16 釋訓:
悠悠洋洋,思也。

17 釋訓:
蹶蹶踖踖,敏也。

18 釋訓:
薨薨增增,眾也。

19 釋訓:
烝烝遂遂,作也。

20 釋訓:
委委佗佗,美也。

21 釋訓:
忯忯惕惕,愛也。

22 釋訓:
偁偁格格,舉也。

23 釋訓:
蓁蓁孽孽,戴也。

24 釋訓:
懨懨媞媞,安也。

25 釋訓:
祁祁遲遲,徐也。

26 釋訓:
丕丕簡簡,大也。

27 釋訓:
存存萌萌,在也。

28 釋訓:
懋懋慔慔,勉也。

29 釋訓:
庸庸慅慅,勞也。

30 釋訓:
赫赫躍躍,迅也。

31 釋訓:
綽綽爰爰,緩也。

32 釋訓:
坎坎墫墫,喜也。

33 釋訓:
瞿瞿休休,儉也。

34 釋訓:
旭旭蹻蹻,憍也。

35 釋訓:
夢夢訰訰,亂也。

36 釋訓:
懪懪邈邈,悶也。

37 釋訓:
儚儚泂泂,惛也。

38 釋訓:
版版盪盪,僻也。

39 釋訓:
爞爞炎炎,薰也。

40 釋訓:
居居究究,惡也。

41 釋訓:
仇仇敖敖,傲也。

42 釋訓:
佌佌瑣瑣,小也。

43 釋訓:
悄悄慘慘,慍也。

44 釋訓:
痯痯瘐瘐,病也。

45 釋訓:
殷殷,惸惸,忉忉,慱慱,欽欽,京京,忡忡,惙惙,怲怲,弈弈,憂也。

46 釋訓:
畇畇,田也。

47 釋訓:
畟畟,耜也。

48 釋訓:
郝郝,耕也。

49 釋訓:
繹釋,生也。

50 釋訓:
穟穟,苗也。

51 釋訓:
綿綿,穮也。

52 釋訓:
挃挃,穫也。

53 釋訓:
栗栗,眾也。

54 釋訓:
溞溞,淅也。

55 釋訓:
烰烰,烝也。

56 釋訓:
俅俅,服也。

57 釋訓:
峨峨,祭也。

58 釋訓:
鍠鍠,樂也。

59 釋訓:
穰穰,福也。

60 釋訓:
子子孫孫,引無極也。

61 釋訓:
顒顒,卬卬,君之德也。

62 釋訓:
丁丁嚶嚶,相切直也。

63 釋訓:
藹藹萋萋,臣盡力也。

64 釋訓:
噰噰喈喈,民協服也。

65 釋訓:
佻佻契契,愈遐急也。

66 釋訓:
宴宴粲粲,尼居息也。

67 釋訓:
哀哀悽悽,懷報德也。

68 釋訓:
儵儵嘒嘒,罹禍毒也。

69 釋訓:
晏晏旦旦,悔爽忒也。

70 釋訓:
皋皋琄琄,刺素食也。

71 釋訓:
懽懽愮愮,憂無告也。

72 釋訓:
憲憲洩洩,制法則也。

73 釋訓:
謔謔謞謞,崇讒慝也。

74 釋訓:
翕翕訿訿,莫供職也。

75 釋訓:
速速蹙蹙,惟逑鞫也。

76 釋訓:
抑抑,密也,秩秩,清也。

77 釋訓:
甹夆,掣曳也。

78 釋訓:
朔,北方也。

79 釋訓:
不俟,不來也。

80 釋訓:
不遹,不蹟也。

81 釋訓:
不徹,不道也。

82 釋訓:
勿念,勿忘也。

83 釋訓:
萲,諼,忘也。

84 釋訓:
每有,雖也。

85 釋訓:
饎,酒食也。

86 釋訓:
舞號,雩也。

87 釋訓:
暨,不及也。

88 釋訓:
蠢,不遜也。

89 釋訓:
如切如磋,道學也。

90 釋訓:
如琢如磨,自脩也。

91 釋訓:
瑟兮僴兮,恂慄也。

92 釋訓:
赫兮烜兮,威儀也。

93 釋訓:
有斐君子,終不可諼兮。

94 釋訓:
道盛德至善,民之不能忘也。

95 釋訓:
既微且尰,骭瘍為微,腫足為尰。

96 釋訓:
是刈是濩,濩,煮之也。

97 釋訓:
履帝武敏,武,跡也。敏,拇也。

98 釋訓:
張仲孝友,善父母為孝,善兄弟為友。

99 釋訓:
有客宿宿,言再宿也。

100 釋訓:
有客信信,言四宿也。

101 釋訓:
美女為媛。

102 釋訓:
美士為彥。

103 釋訓:
其虛其徐,威儀容止也。

104 釋訓:
猗嗟名兮,目上為名。

105 釋訓:
式微式微者,微乎微者也。

106 釋訓:
之子者,是子也。

107 釋訓:
徒御不驚,輦者也。

108 釋訓:
襢裼,肉袒也。

109 釋訓:
暴虎,徒搏也,馮河,徒涉也。

110 釋訓:
籧篨,口柔也。

111 釋訓:
戚施,面柔也。

112 釋訓:
夸毗,體柔也。

113 釋訓:
婆娑,舞也。

114 釋訓:
擗,拊心也。

115 釋訓:
矜憐,撫掩之也。

116 釋訓:
緎,羔裘之縫也。

117 釋訓:
殿屎,呻也。

118 釋訓:
幬謂之帳。

119 釋訓:
侜張,誑也。

120 釋訓:
誰昔,昔也。

121 釋訓:
不辰,不時也。

122 釋訓:
凡曲者為罶。

123 釋訓:
鬼之為言歸也。

URN: ctp:er-ya/shi-xun