Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《释言》

Books referencing 《释言》 Library Resources
1 释言:
殷,齐,中也。

2 释言:
斯,誃,离也。

3 释言:
谡,兴,起也。

4 释言:
还,复,返也。

5 释言:
宣,徇,遍也。

6 释言:
馹,遽,传也。

7 释言:
蒙,荒,奄也。

8 释言:
告,谒,请也。

9 释言:
肃,噰,声也。

10 释言:
格,怀,来也。

11 释言:
畛,砥,致也。

12 释言:
恀,怙,恃也。

13 释言:
律,遹,述也。

14 释言:
俞,畣,然也。

15 释言:
豫,胪,叙也。

16 释言:
庶几,尚也。

17 释言:
观,指,示也。

18 释言:
若,惠,顺也。

19 释言:
敖,幠,傲也。

20 释言:
幼,鞠,稚也。

21 释言:
逸,諐,过也。

22 释言:
疑,休,戾也。

23 释言:
疾,齐,壮也。

24 释言:
悈,褊,急也。

25 释言:
贸,贾,市也。

26 释言:
厞,陋,隐也。

27 释言:
遏,遾,逮也。

28 释言:
征,迈,行也。

29 释言:
圮,败,覆也。

30 释言:
荐,原,再也。

31 释言:
抚,敉,抚也。

32 释言:
臞,脙,瘠也。

33 释言:
桄,熲,充也。

34 释言:
屡,昵,亟也。

35 释言:
靡,罔,无也。

36 释言:
爽,差也。

37 释言:
爽,忒也。

38 释言:
佴,贰也。

39 释言:
剂,翦,齐也。

40 释言:
饙,馏,稔也。

41 释言:
媵,将,送也。

42 释言:
作,造,为也。

43 释言:
餥,糇,食也。

44 释言:
鞫,究,穷也。

45 释言:
卤,矜,咸,苦也。

46 释言:
干,流,求也。

47 释言:
流,覃也,覃,延也。

48 释言:
佻,偷也。

49 释言:
潜,深也。

50 释言:
潜,深,测也。

51 释言:
谷,鞠,生也。

52 释言:
啜,茹也。

53 释言:
茹,虞,度也。

54 释言:
试,式,用也。

55 释言:
诰,誓,谨也。

56 释言:
竞,逐,强也。

57 释言:
御,圉,禁也。

58 释言:
窒,薶,塞也。

59 释言:
黼,黻,彰也。

60 释言:
膺,身,亲也。

61 释言:
恺,悌,发也。

62 释言:
髦,士,官也。

63 释言:
畯,农夫也。

64 释言:
盖,割,裂也。

65 释言:
邕,支,载也。

66 释言:
諈,诿,累也。

67 释言:
漠,察,清也。

68 释言:
庇,庥,荫也。

69 释言:
谷,履,禄也。

70 释言:
履,礼也。

71 释言:
隐,占也。

72 释言:
逆,迎也。

73 释言:
憯,曾也。

74 释言:
增,益也。

75 释言:
窭,贫也。

76 释言:
薆,隐也。

77 释言:
僾,唈也。

78 释言:
基,经也。

79 释言:
基,设也。

80 释言:
祺,祥也。

81 释言:
祺,吉也。

82 释言:
兆,域也。

83 释言:
肇,敏也。

84 释言:
挟,藏也。

85 释言:
浃,彻也。

86 释言:
替,废也。

87 释言:
替,灭也。

88 释言:
速,徵也。

89 释言:
徵,召也。

90 释言:
琛,宝也。

91 释言:
探,试也。

92 释言:
髦,选也。

93 释言:
髦,俊也。

94 释言:
俾,职也。

95 释言:
纰,饰也。

96 释言:
淩,栗也。

97 释言:
栗,戚也。

98 释言:
蠲,明也。

99 释言:
茅,明也。

100 释言:
明,朗也。

101 释言:
猷,图也。

102 释言:
猷,若也。

103 释言:
偁,举也。

104 释言:
偁,好也。

105 释言:
坎,律,铨也。

106 释言:
矢,誓也。

107 释言:
舫,舟也。

108 释言:
泳,游也。

109 释言:
迨,及也。

110 释言:
冥,幼也。

111 释言:
降,下也。

112 释言:
佣,均也。

113 释言:
强,暴也。

114 释言:
宨,肆也。

115 释言:
肆,力也。

116 释言:
俅,戴也。

117 释言:
瘗,幽也。

118 释言:
氂,罽也。

119 释言:
烘,燎也。

120 释言:
煁,烓也。

121 释言:
陪,朝也。

122 释言:
康,苛也。

123 释言:
樊,藩也。

124 释言:
赋,量也。

125 释言:
粻,粮也。

126 释言:
庶,侈也。

127 释言:
庶,幸也。

128 释言:
筑,拾也。

129 释言:
奘,驵也。

130 释言:
集,会也。

131 释言:
舫,泭也。

132 释言:
洵,均也。

133 释言:
洵,龛也。

134 释言:
逮,遝也。

135 释言:
是,则也。

136 释言:
画,形也。

137 释言:
赈,富也。

138 释言:
局,分也。

139 释言:
懠,怒也。

140 释言:
僁,声也。

141 释言:
葵,揆也。

142 释言:
揆,度也。

143 释言:
逮,及也。

144 释言:
惄,饥也。

145 释言:
眕,重也。

146 释言:
猎,虐也。

147 释言:
土,田也。

148 释言:
戍,遏也。

149 释言:
师,人也。

150 释言:
硈,巩也。

151 释言:
弃,忘也。

152 释言:
嚣,闲也。

153 释言:
谋,心也。

154 释言:
献,圣也。

155 释言:
里,邑也。

156 释言:
襄,除也。

157 释言:
振,古也。

158 释言:
怼,怨也。

159 释言:
缡,介也。

160 释言:
号,呼也。

161 释言:
凶,咎也。

162 释言:
苞,稹也。

163 释言:
逜,寤也。

164 释言:
顁,题也。

165 释言:
猷,肯,可也。

166 释言:
务,侮也。

167 释言:
贻,遗也。

168 释言:
贸,买也。

169 释言:
贿,财也。

170 释言:
甲,狎也。

171 释言:
菼,骓也。

172 释言:
菼,薍也。

173 释言:
粲,餐也。

174 释言:
渝,变也。

175 释言:
宜,肴也。

176 释言:
夷,悦也。

177 释言:
颠,顶也。

178 释言:
耋,老也。

179 释言:
輶,轻也。

180 释言:
俴,浅也。

181 释言:
綯,绞也。

182 释言:
讹,化也。

183 释言:
跋,躐也。

184 释言:
疐,跲也。

185 释言:
烝,尘也。

186 释言:
戎,相也。

187 释言:
饫,私也。

188 释言:
孺,属也。

189 释言:
暮,暮也。

190 释言:
煽,炽也。

191 释言:
炽,盛也。

192 释言:
柢,本也。

193 释言:
窕,闲也。

194 释言:
沦,率也。

195 释言:
罹,毒也。

196 释言:
检,同也。

197 释言:
邮,过也。

198 释言:
逊,遯也。

199 释言:
毙,踣也。

200 释言:
偾,僵也。

201 释言:
畛,殄也。

202 释言:
曷,盍也。

203 释言:
虹,溃也。

204 释言:
隌,暗也。

205 释言:
䵑,胶也。

206 释言:
孔,甚也。

207 释言:
厥,其也。

208 释言:
戛,礼也。

209 释言:
闍,台也。

210 释言:
囚,拘也。

211 释言:
攸,所也。

212 释言:
展,适也。

213 释言:
郁,气也。

214 释言:
宅,居也。

215 释言:
休,庆也。

216 释言:
祈,叫也。

217 释言:
浚,幽,深也。

218 释言:
哲,智也。

219 释言:
弄,玩也。

220 释言:
尹,正也。

221 释言:
皇,匡,正也。

222 释言:
服,整也。

223 释言:
聘,问也。

224 释言:
愧,惭也。

225 释言:
殛,诛也。

226 释言:
克,能也。

227 释言:
翌,明也。

228 释言:
訩,讼也。

229 释言:
晦,冥也。

230 释言:
奔,走也。

231 释言:
逡,退也。

232 释言:
疐,仆也。

233 释言:
亚,次也。

234 释言:
谂,念也。

235 释言:
届,极也。

236 释言:
弇,同也。

237 释言:
弇,盖也。

238 释言:
恫,痛也。

239 释言:
握,具也。

240 释言:
振,讯也。

241 释言:
阋,恨也。

242 释言:
越,扬也。

243 释言:
对,遂也。

244 释言:
毁,火也。

245 释言:
懈,怠也。

246 释言:
宣,缓也。

247 释言:
遇,偶也。

248 释言:
曩,向也。

249 释言:
偟,暇也。

250 释言:
宵,夜也。

251 释言:
懊,忨也。

252 释言:
愒,贪也。

253 释言:
榰,柱也。

254 释言:
裁,节也。

255 释言:
并,并也。

256 释言:
卒,既也。

257 释言:
慒,虑也。

258 释言:
将,资也。

259 释言:
黹,紩也。

260 释言:
递,迭也。

261 释言:
矧,况也。

262 释言:
廪,廯也。

263 释言:
逭,逃也。

264 释言:
讯,言也。

265 释言:
间,俔也。

266 释言:
沄,沆也。

267 释言:
干,捍也。

268 释言:
趾,足也。

269 释言:
䠊,刖也。

270 释言:
襄,驾也。

271 释言:
忝,辱也。

272 释言:
燠,暖也。

273 释言:
块,堛也。

274 释言:
将,齐也。

275 释言:
糊,饘也。

276 释言:
启,跪也。

277 释言:
矏,密也。

278 释言:
开,辟也。

279 释言:
袍,襺也。

280 释言:
障,畛也。

281 释言:
靦,姡也。

282 释言:
鬻,糜也。

283 释言:
舒,缓也。

284 释言:
翢,纛也。

285 释言:
纛,翳也。

286 释言:
隍,壑也。

287 释言:
芼,搴也。

288 释言:
典,经也。

289 释言:
威,则也。

290 释言:
苛,妎也。

291 释言:
芾,小也。

292 释言:
迷,惑也。

293 释言:
狃,复也。

294 释言:
逼,迫也。

295 释言:
般,还也。

296 释言:
班,赋也。

297 释言:
济,渡也。

298 释言:
济,成也。

299 释言:
济,益也。

300 释言:
缗,纶也。

301 释言:
辟,历也。

302 释言:
漦,盝也。

303 释言:
宽,绰也。

304 释言:
衮,黻也。

305 释言:
华,皇也。

306 释言:
昆,后也。

307 释言:
弥,终也。

URN: ctp:er-ya/shi-yan