Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《第八》

Library Resources
1 第八:
虎,陳魏宋楚之間或謂之李父,江淮南楚之間謂之李耳,或謂之於䖘。自關東西或謂之伯都。

2 第八:
貔,陳楚江淮之間謂之𧳟,北燕朝鮮之間謂之𧳏,關西謂之狸。

3 第八:
貛關西謂之貒。

4 第八:
雞,陳楚宋魏之間謂之鸊𪀍,桂林之中謂之割雞,或曰𩀨。北燕朝鮮洌水之間謂伏雞曰抱。爵子及雞雛皆謂之𪅏。其卯伏而未孚始化謂之涅。

5 第八:
豬,北燕朝鮮之間謂之豭,關東西或謂之彘,或謂之豕。南楚謂之豨。其子或謂之豚,或謂之貕,吳揚之間謂之豬子。其檻及蓐曰橧。

6 第八:
布穀,自關東西梁楚之間謂之結誥,周魏之間謂之擊穀,自關而西或謂之布穀。

7 第八:
䳚鴠,周魏齊宋楚之間謂之定甲,或謂之獨舂。自關而東謂之城旦,或謂之倒懸,或謂之鴠鴠。自關而西秦隴之內謂之鶡鴠。

8 第八:
鳩,自關而東周鄭之郊、韓魏之都謂之𪁜鷱,其𪁛鳩謂之鸊鷱。自關而西秦漢之間謂之鵴鳩,其大者謂之鳻鳩,其小者謂之𪁛鳩,或謂䳫鳩,或謂之䳕鳩,或謂之鶻鳩。梁宋之間謂之鷦䲩。

9 第八:
尸鳩,燕之東北朝鮮洌水之間謂之鶝䲹。自關而東謂之戴鵀,東齊海岱之間謂之戴南,南猶鵀也。或謂之鶭鸅,或謂之戴鳻,或謂之戴勝。東齊吳揚之間謂之鵀。自關而西謂之服鶝,或謂之𪃃鶝。燕之東北朝鮮洌水之間謂之𪂉。

10 第八:
蝙蝠,自關而東謂之服翼,或謂之飛鼠,或謂之老鼠,或謂之蔷鼠。自關而西秦隴之間謂之蝙蝠。北燕謂之蟙䘃。

11 第八:
鴈,自關而東謂之鴚䳘,南楚之外謂之䳘,或謂之鶬鴚。

12 第八:
桑飛,自關而東謂之工爵,或謂之過鸁,或謂之女𪀘。自關而東謂之鸋鴂。自關而西謂之桑飛,或謂之懱爵。

13 第八:
𪈳黃,自關而東謂之創鶊。自關而西謂之𪈳黃,或謂之黃鳥,或謂之楚雀。

14 第八:
野鳧,其小而好沒水中者,南楚之外謂之鷿鷉,大者謂之鶻蹏。

15 第八:
守宮,秦晉西夏謂之守宮,或謂之蠦𧔊,或謂之蜤易。其在澤中者謂之易蜴。南楚謂之蛇醫,或謂之蠑螈。東齊海岱謂之螔䗔。北燕謂之祝蜓。桂林之中,守宮大者而能鳴謂之蛤解。

16 第八:
宛野謂鼠為𪕪。

17 第八:
雞雛,徐魯之間謂之秋侯子。

URN: ctp:fang-yan/di-ba