Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《第二》

Library Resources
1 第二:
釥、嫽,好也。青徐海岱之間曰釥,或謂之嫽。好,凡通語也。

2 第二:
朦、厖,豐也。自關而西秦晉之間,凡大貌謂之朦,或謂之厖;豐,其通語也。趙魏之郊燕之北鄙,凡大人謂之豐人。《燕記》曰:豐人杼首。杼首,長首也。楚謂之伃,燕謂之杼。燕趙之間言圍大謂之豐。

3 第二:
娃、嫷、窕、豔,美也。吳楚衡淮之間曰娃,南楚之外曰嫷,宋衛晉鄭之間曰豔,陳楚周南之間曰窕。自關而西秦晉之間,凡美色或謂之好,或謂之窕。故吳有館娃之宮,秦有㯃娥之臺。秦晉之間美貌謂之娥,美狀為窕,美色為豔,美心為窈。

4 第二:
奕、偞,容也。自關而西凡美容謂之奕,或謂之偞。宋衛曰偞,陳楚汝潁之間謂之奕。

5 第二:
䫵、鑠、盱、揚、𥉋,隻也。南楚江淮之間曰䫵,或曰𥉋。好目謂之順,黸瞳之子謂之𥌣。宋衛韓鄭之間曰鑠。燕代朝鮮洌水之間曰盱,或謂之揚。

6 第二:
魏、笙、揫、摻,細也。自關而西秦晉之間凡細而有容謂之魏,或曰徥。凡細貌謂之笙,歛物而細謂之揫,或曰摻。

7 第二:
𠐤、渾、䑄、䑋、𠐋、泡,盛也。自關而西秦晉之間語也。陳宋之間曰𠐋,江淮之間曰泡,秦晉或曰䑋,梁益之間凡人言盛及其所愛曰偉,其肥𦟠謂之䑋。

8 第二:
私、策、纖、䓲、稺、杪,小也。自關而西秦晉之郊梁益之間,凡物小者謂之私;小或曰纖,繒帛之細者謂之纖。東齊言布帛之細者曰綾,秦晉曰靡。凡草生而初達謂之䓲。稺,年小也。木細枝謂之杪,江淮陳楚之內謂之篾,青齊兗冀之間謂之葼,燕之北鄙朝鮮洌水之間謂之策。故傳曰:慈母之怒子也,雖折葼笞之,其惠存焉。

9 第二:
殗、殜,微也。宋衛之間曰殗。自關而西秦晉之間凡病而不甚曰殗殜。

10 第二:
臺、敵,延也。東齊海岱之間曰臺。自關而西秦晉之間物力同者謂之臺敵。

11 第二:
抱㛯,耦也。荊吳江湖之間曰抱㛯,宋潁之間或曰㛯。

12 第二:
倚、踦,奇也。自關而西秦晉之間,凡全物而體不具謂之倚,梁楚之間謂之踦。雍梁之西郊,凡﨣支體不具者謂之踦。

13 第二:
逴、獡、透,驚也。自關而西秦晉之間,凡蹇者或謂之逴,體而偏長短亦謂之逴。宋衛南楚凡相驚曰獡,或曰透。

14 第二:
儀、𢓜,來也。陳潁之間曰儀,自關而東周鄭之郊、齊魯之間或謂𢓜,曰懷。

15 第二:
䵑、暗𪏮,黏也。齊魯青徐自關而東或曰䵑,或曰𪏮。

16 第二:
餬、䚽、庇、寓、𦩩,寄也。齊衛宋魯陳晉汝潁荊州江淮之間曰庇,或曰寓。寄食為餬,凡寄為託,寄物為𦩩。

17 第二:
逞、苦、了,快也。自山而東或曰逞,楚曰苦,秦曰了。

18 第二:
挴、㥾、赧,愧也。晉曰挴,或曰㥾。秦晉之間凡愧而見上謂之𧹞,梁宋曰㥾。

19 第二:
叨、惏,殘也。陳楚曰惏。

20 第二:
憑、𪗮、苛,怒也。楚曰憑,小怒曰𪗮。陳謂之苛。

21 第二:
憡、剌、痛也。自關而西秦晉之間或曰憡。

22 第二:
撟捎,選也。自關而西秦晉之間凡取物之上謂之撟捎。

23 第二:
𢵧、梗、爽,猛也。晉魏之間曰𢵧,韓趙之間曰梗,齊晉曰爽。

24 第二:
瞷、睇、睎、䀩、眄也。陳楚之間南楚之外曰睇,東齊青徐之間曰睎,吳揚江淮之間或曰瞷,或曰䀩,自關而西秦晉之間曰眄。

25 第二:
䭒、喙、呬,息也。周鄭宋沛之間曰䭒,自關而西秦晉之間或曰喙,或曰䭒,東齊曰呬。

26 第二:
䤨、𢵅,裁也。梁益之間裁木為器曰䤨,裂帛為衣曰𢵅。䤨又斲也,晉趙之間謂之䤨䤨。

27 第二:
鐫,㧻也。晉趙謂之鐫。

28 第二:
鍇、鑙,堅也。自關而西秦晉之間曰鍇,吳揚江淮之間曰鑙。

29 第二:
揄鋪、𢅡𢃀,帗縷、葉輸,毳也。荊揚江湖之間曰揄鋪,楚曰𢅡𢃀,陳宋鄭衛之間謂之帗縷,燕之北郊朝鮮洌水之間曰葉輸。

30 第二:
孑、藎,餘也。周鄭之間曰藎,或曰孑。青徐楚之間曰孑。自關而西秦晉之間炊薪不盡曰藎。孑,俊也。遵,俊也。

31 第二:
翿、幢,翳也。楚曰翿,關西關東皆曰幢。

32 第二:
𢯱、略,求也。秦晉之間曰𢯱,就室曰𢯱,於道曰略。略,強取也。攗、摭,取也。此通語也。

33 第二:
茫、矜、奄,遽也。吳揚曰茫,陳潁之間曰奄,秦晉或曰矜,或曰遽。

34 第二:
速、逞、搖扇,疾也。東齊海岱之間曰速,燕之外鄙朝鮮洌水之間曰搖扇,楚曰逞。

35 第二:
予、賴,讎也。南楚之外曰賴,秦晉曰讎。

36 第二:
恒慨、蔘綏、羞繹、紛母,言既廣又大也。荊揚之間凡言廣大者謂之恒慨,東甌之間謂之蔘綏,或謂之羞繹、紛母。

37 第二:
劋、蹶,獪也。秦晉之間曰獪,楚謂之劋,或曰蹶;楚鄭曰蒍,或曰姡。

URN: ctp:fang-yan/di-er