Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《第九》

Library Resources
1 第九:
戟,楚謂之釨。凡戟而無刃秦晉之間謂之釨,或謂之鏔,吳揚之間謂之戈。東齊秦晉之間謂其大者曰鏝胡,其曲者謂之鉤釨鏝胡。

2 第九:
三刃枝,南楚宛郢謂之匽戟。其柄自關而西謂之柲,或謂之殳。

3 第九:
矛,吳揚江淮南楚五湖之間謂之鍦,或謂之鋋,或謂之鏦。其柄謂之矜。

4 第九:
箭,自關而東謂之矢,江淮之間謂之鍭,關西曰箭。

5 第九:
鑽謂之鍴。

6 第九:
矜謂之杖。

7 第九:
劍削,自河而北燕趙之間謂之窒,自關而東或謂之廊,或謂之削,自關而西謂之𩏂。

8 第九:
盾,自關而東或謂之瞂,或謂之干。關西謂之盾。

9 第九:
車下鐵,陳宋淮楚之間謂之畢。大車謂之綦。

10 第九:
車䡺,齊謂之𨏠。

11 第九:
車枸簍,宋魏陳楚之間謂之䈐,或謂之𥳎籠。其上約謂之𥭓,或謂之䈿。秦晉之間自關而西謂之枸簍,西隴謂之㮥。南楚之外謂之篷,或謂之隆屈。

12 第九:
輪,韓楚之間謂之軑,或謂之軝。關西謂之𨍈。

13 第九:
輑謂之軸。

14 第九:
轅,楚衛之間謂之輈。

15 第九:
箱謂之輫。

16 第九:
軫謂之枕。

17 第九:
車紂,自關而東周洛韓鄭汝潁而東謂之䋺,或謂之曲綯,或謂之曲綸。自關而西謂之紂。

18 第九:
輨、軑,鍊𨬍。關之東西曰輨,南楚曰軑,趙魏之間曰鍊𨬍。

19 第九:
車釭,齊燕海岱之間謂之鍋,或謂之錕。自關而西謂之釭,盛膏者乃謂之鍋。

20 第九:
凡箭鏃胡合嬴者,四鐮,或曰拘腸,三鐮者謂之羊頭,其廣長而薄鐮謂之錍,或謂之鈀。

21 第九:
箭其小而長中穿二孔者謂之鉀鑪,其三鐮長尺六者謂之飛䖟,禸者謂之平題所以藏箭弩謂之箙。弓謂之鞬,或謂之𥀲。

22 第九:
凡矛骹細如鴈脛者,謂之鶴厀。

23 第九:
有小枝刃者謂之鉤釨。矛或謂之釨。

24 第九:
錟謂之鈹。

25 第九:
骹謂之銎。

26 第九:
鐏謂之釬。

27 第九:
舟,自關而西謂之船,自關而東或謂之舟,或謂之航。南楚江湘凡船大者謂之舸,小舸謂之艖,艖謂之艒䑿,小艒䑿謂之艇,艇長而薄者謂之艜,短而深者謂之䒀,小而深者謂之㮪。東南丹陽會稽之間謂艖為欚。泭謂之𣝁,𣝁謂之筏。筏,秦晉之通語也。江淮家居𣝁中謂之薦。方舟謂之㶇,艁舟謂之浮梁。楫謂之橈,或謂之櫂。所以隱櫂謂之𥷃。所以縣樛謂之緝。所以刺船謂之㰏。維之謂之鼎。首謂之閤閭,或謂之艗艏。後曰舳,舳,制水也。偽謂之仡,仡,不安也。

URN: ctp:fang-yan/di-jiu