Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《第六》

Library Resources
1 第六:
耸、𤕱,欲也。荆吴之间曰耸,晋赵曰𤕱。自关而西秦晋之间相劝曰耸,或曰𤕱。中心不欲,而由旁人之劝语,亦曰耸。凡相被饰亦曰𤕱。

2 第六:
耸、䏁,聋也。半聋,梁益之间谓之䏁。秦晋之间听而不聪,闻而不达谓之䏁。生而聋,陈楚江淮之间谓之耸。荆扬之间及山之东西双聋者谓之耸。聋之甚者,秦晋之间谓之𦘍。吴楚之外郊凡无有耳者,亦谓之𦘍。其言聧者,若秦晋中土谓堕耳者䎳也。

3 第六:
陂、傜,袤也。陈楚荆扬曰陂。自山而西,凡物细大不纯者谓之傜。

4 第六:
由迪,正也。东齐青徐之间相正谓之由迪。

5 第六:
㥏、恧,惭也。荆扬青徐之间曰㥏,若梁益秦晋之间言心内惭矣。山之东西自愧曰恧,赵魏之间谓之䎵。

6 第六:
弿、展,难也。齐晋曰弿。山之东西凡难貌曰展。荆吴之人相难谓之展,若秦晋之言相惮矣。齐鲁曰燀。

7 第六:
胥、由,辅也。吴越曰胥,燕之北鄙曰由。

8 第六:
蛩㤨,战栗也。荆吴曰蛩㤨。蛩㤨,又恐也。

9 第六:
錪、锤,重也。东齐之间曰錪,宋鲁曰锤。

10 第六:
鋡、龛,受也。齐楚曰鋡,扬越曰龛。受,盛也,犹秦晋言容盛也。

11 第六:
矔、眮,转目也。梁益之间瞋目曰矔,转目顾视亦曰矔,吴楚曰眮。

12 第六:
逴、骚、𡯴,蹇也。吴楚偏蹇曰骚,齐楚晋曰逴。

13 第六:
𤺊、嗌,噎也。楚曰厮,秦晋或曰嗌,又曰噎。

14 第六:
怠、拎,坏。

15 第六:
㘿、垫,下也。凡柱而下曰㘿,屋而下曰垫。

16 第六:
伆、邈,离也。楚谓之越,或谓之远。吴越曰伆。

17 第六:
颠、顶,上也。

18 第六:
诬、䛳,与也。吴越曰诬,荆齐曰䛳与,犹秦晋言阿与。

19 第六:
掩、𡩡,取也。自关东曰掩,自关1而西曰𡩡,或曰狙2

1. 关 : Originally read: "门". 据《抱经堂丛书》本改。
2. 狙 : Originally read: "狚". 据《抱经堂丛书》本改。

20 第六:
䁙、䀩,视也。东齐曰䁙,吴扬曰䀩。凡以目相戏曰䁙。

21 第六:
遥、广,远也。梁楚曰遥。

22 第六:
汨、遥,疾行也。南楚之外曰汨,或曰遥。

23 第六:
蹇、妯,扰也。人不静曰妯,秦晋曰蹇,齐宋曰妯。

24 第六:
絓、挈、𠎽、介,特也。楚曰儝,晋曰絓,秦曰挈。物无耦曰特,兽无耦曰介。

25 第六:
飞鸟曰双,雁曰椉。

26 第六:
台、既,失也。宋鲁之间曰台。

27 第六:
既、隐、据,定也。

28 第六:
禀、浚,敬也。秦晋之间曰禀,齐曰浚,吴楚之间自敬曰禀。

29 第六:
悛、怿,改也。自山而东或曰悛,或曰怿。

30 第六:
坁、坦,塲也。梁宋之间蚍蜉䵓鼠之塲谓之坁,蚓塲谓之坦。

31 第六:
徥、用,行也。朝鲜洌水之间或曰徥。

32 第六:
铺颁,索也。东齐曰铺颁,犹秦晋言抖薮也。

33 第六:
参、蠡,分也。齐曰参,楚曰蠡,秦晋曰离。

34 第六:
厮、披,散也。东齐声散曰𤺊,器破曰披。秦晋声变曰𤺊,器破而不殊其音亦谓之𤺊,器破而未离谓之璺。南楚之间谓之𢻹。

35 第六:
緍、緜,施也。秦曰緍,赵曰緜。吴越之间脱衣相被谓之緍緜。

36 第六:
悀,逼,满也。凡以器盛而满谓之悀腹满曰逼。

37 第六:
徯醯、冉镰,危也。东齐槣物而危谓之徯醯,伪物谓之冉镰。

38 第六:
纰、绎、督、雉,理也。秦晋之间曰纰。凡物曰督之,丝曰绎之。

39 第六:
矤、吕,长也。东齐曰矤,宋鲁曰吕。

40 第六:
䠇、膐,力也。东齐曰䠇,宋鲁曰膐。膐,田力也。

41 第六:
瘱、𧫚,审也。齐楚曰瘱,秦晋曰𧫚。

42 第六:
𧬇𧫚,諟也。吴越曰𧬇𧫚。

43 第六:
揞、揜、错、摩,灭也。荆楚曰揞,吴扬曰揜,周秦曰错,陈之东鄙曰摩。

44 第六:
抾摸,去也。齐赵之总语也。抾摸,犹言持去也。

45 第六:
舒勃,展也。东齐之间凡展物谓之舒勃。

46 第六:
抠揄,旋也。秦晋凡物树稼早成熟谓之旋,燕齐之间谓之抠揄。

47 第六:
絙、筳,竟也。秦晋或曰緪,或曰竟,楚曰筳。

48 第六:
𢸴、𠟪,续也。秦晋续折谓之𢸴,绳索谓之𠟪。

49 第六:
擘,楚谓之纫。

50 第六:
阎笘,开也。东齐开户谓之阎苫,楚谓之闓。

51 第六:
杼、柚,作也。东齐土作谓之杼,木作谓之柚。

52 第六:
厉、卬,为也。瓯越曰卬,吴曰厉。

53 第六:
戏、惮,怒也。齐曰戏,楚曰惮。

54 第六:
爰、喛,恚也。楚曰爰,秦晋曰喛,皆不欲譍而强畣之意也。

55 第六:
𠋢、艾、长,老也。东齐鲁卫之间凡尊老谓之𠋢,或谓之艾。周晋秦陇谓之公,或谓之翁。南楚谓之父,或谓之父老。南楚瀑洭之间母谓之媓,谓妇妣曰母姼,称妇考曰父姼。

56 第六:
巍、嶢、崝、险,高也。

57 第六:
猒、塞,安也。

58 第六:
㥄、𢜮,怜也。

59 第六:
掩、翳,薆也。

60 第六:
佚愓,缓也。

URN: ctp:fang-yan/di-liu