Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《第十一》

Library Resources
1 第十一:
蛥蚗,齊謂之螇螰,楚謂之蟪蛄,或謂之蛉蛄,秦謂之蛥蚗。自關而東謂之虭蟧。或謂之蝭蟧,或謂之蜓蚞,西楚與秦通名也。

2 第十一:
襌,楚謂之蜩,宋衛之間謂之螗蜩,陳鄭之間謂之蜋蜩,秦晉之間謂之蟬,海岱之間謂之䗁。其大者謂之蟧,或謂之蝒馬;其小者謂之麥蚻,有文者謂之蜻蜻,其䳄蜻謂之疋,一大而黑者謂之䗃,黑而赤者謂之蜺。蜩蟧謂之𧓿蜩。𧕄謂之寒蜩,寒蜩,瘖蜩也。

3 第十一:
蛄詣謂之杜蛒。螻螲謂之螻蛄,或謂之蟓蛉。南楚謂之杜狗,或謂之蛞螻。

4 第十一:
蜻蛚,楚謂之蟋蟀,或謂之蛬。南楚之間謂之蚟孫。

5 第十一:
螳蜋謂之髦,或謂之虰,或謂之蝆蝆。

6 第十一:
姑䗐謂之強蝆。

7 第十一:
蟒,宋魏之間謂之蚮,南楚之外謂之蟅蟒,或謂之蟒,或謂之𧑥。

8 第十一:
蜻蛉謂之蝍蛉。

9 第十一:
舂黍謂之𧐱蝑。

10 第十一:
蠀𧑙謂之蚇蠖。

11 第十一:
𧒒,燕趙之間謂之蠓螉。其小者謂之蠮螉,或謂之蚴蛻。其大而蜜謂之壺蠭。

12 第十一:
蠅,東齊謂之羊。陳楚之間謂之蠅。自關而西秦晉之間謂之蠅。

13 第十一:
蚍蜉,齊魯之間謂之蚼蟓,西南梁益之間謂之玄蚼,燕謂之蛾蝆。其場謂之坻,或謂之蛭。

14 第十一:
蠀螬謂之蟦。自關而東謂之蝤蠀,或謂之䖭蠾,或謂之蝖螜。梁益之間謂之蛒,或謂之蝎,或謂之蛭蛒。秦晉之間謂之蠹,或謂之天螻。四方異語而通者也。

15 第十一:
蚰𧍢,自關而東謂之螾𧍢,或謂之入耳,或謂之䗅𧕯。趙魏之間或謂之蚨虶。北燕謂之䖡蚭。

16 第十一:
鼅鼄,鼄蝥也。自關而西秦晉之間謂之鼄蝥。自關而東趙魏之郊謂之鼅鼄,或謂之蠾蝓。蠾蝓者,侏儒,語之轉也。北燕朝鮮洌水之間謂之蝳蜍。

17 第十一:
蜉䖻,秦晉之間謂之蟝𧐯。

18 第十一:
馬蚿,北燕謂之蛆蟝。其大者謂之馬蚰。

URN: ctp:fang-yan/di-shi-yi