Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《第五》

Library Resources
1 第五:
鍑,北燕朝鮮洌水之間或謂之錪,或謂之鉼。江淮陳楚之間謂之錡,或謂之鏤。吳揚之間謂之鬲。

2 第五:
釜,自關而西或謂之釜,或謂之鍑。

3 第五:
甑,自關而東謂之甗,或謂之鬵,或謂之酢餾。

4 第五:
盂,宋楚魏之間或謂之㿿。㿿謂之盂,或謂之銚銳。㿿謂之櫂,盂謂之柯。海岱東齊北燕之間或謂之𥁠。

5 第五:
㿿、椷、盞、䀀、閜、𥂸、𥂓,桮也。秦晉之郊謂之㿿。自關而東趙魏之間曰椷,或曰盞,或曰䀀。其大者謂之閜。吳越之間曰𥂸,齊右平原以東或謂之𥂓。桮,其通語也。

6 第五:
瓥,陳楚宋魏之間或謂之簞,或謂之𣟵,或謂之瓢。

7 第五:
案,陳楚宋魏之間謂之𣞐,自關東西謂之案。

8 第五:
桮𥯛,陳楚宋衛之間謂之桮𥯛,又謂之豆筥;自關東西謂之桮𥯛。

9 第五:
箸筩,陳楚宋魏之間謂之筲,或謂之籝;自關而西謂之桶檧。

10 第五:
瓬、瓭、𤮢、䍃、㽀、㼻、甀、瓮、瓿甊、㽈,甖。靈桂之郊謂之㼚,其小者謂之瓭。周魏之間謂之𤮢,秦之舊都謂之㽀,淮汝之間謂之䍃,江湘之間謂之㼻。自關而西晉、之舊都河汾之間,其大者謂之甀,其中者謂之瓿甊。自關而東趙魏之郊謂之瓮,或謂之甖。東齊海岱之間謂之㽈。甖,其通語也。

11 第五:
罃,陳魏宋楚之間曰㼶,或曰㼡。燕之東北朝鮮洌水之間謂之瓺。齊之東北海岱之間謂之儋。周洛韓鄭之間謂之甀,或謂之罃。罃謂之㼰。𦉨謂之㽄。

12 第五:
缶謂之瓿㼴。其小者謂之瓶。

13 第五:
罃甈謂之盎。自關而西或謂之盆,或謂之盎。其小者謂之升甌。

14 第五:
甂,陳魏宋楚之間謂之㼵。自關而西謂之甂,其大者謂之甌。

15 第五:
所以注斛,陳魏宋楚之間謂之𥰞,自關而西謂之注。箕,陳魏宋楚之間謂之籮。

16 第五:
炊煼謂之縮,或謂之𥰞,或謂之𠤰。

17 第五:
篝,陳楚宋魏之間謂之牆居。

18 第五:
扇,自關而東謂之箑。自關而西謂之扇。

19 第五:
碓機,陳魏宋楚自關而東謂之梴。磑或謂之䃀。

20 第五:
繘,自關而東周洛韓魏之間謂之綆,或謂之絡;關西謂之繘綆。

21 第五:
櫪,梁宋齊楚北燕之間或謂之樎,或謂之皁。

22 第五:
飲馬橐,自關而西謂之裺囊,或謂之裺篼,或謂之㡞篼。燕齊之間謂之帪。

23 第五:
鉤,宋楚陳魏之間謂之鹿觡,或謂之鉤格。自關而西謂之鉤,或謂之䥩。

24 第五:
臿,燕之東北朝鮮洌水之間謂之𣂁,宋魏之間謂之鏵,或謂之鍏。江淮南楚之間謂之臿,沅湘之間謂之畚,趙魏之間謂之喿,東齊謂之梩。

25 第五:
𣏌,宋魏之間謂之渠挐,或謂之渠䟽。

26 第五:
僉,宋魏之間謂之攝殳,或謂之度。自關而西謂之棓,或謂之拂。齊楚江淮之間謂之柍,或謂之桲。

27 第五:
刈鉤,江淮陳楚之間謂之鉊,或謂之鐹。自關而西或謂之鉤,或謂之鎌,或謂之鍥。

28 第五:
薄,宋魏陳楚江淮之間謂之䒼,或謂之麴。自關而西謂之薄,南楚謂之蓬薄。

29 第五:
橛,燕之東北朝鮮洌水之間謂之椴。

30 第五:
槌,宋魏陳楚江淮之間謂之植。自關而西謂之槌,齊謂之样。其橫,關西曰𢲂,宋魏陳楚江淮之間謂之㯂,齊部謂之㭙。胡以縣㯂,關西謂之䌞,東齊海岱之間謂之𦇗,宋魏陳楚江淮之間謂之繯,或謂之環。

31 第五:
簟,宋魏之間謂之笙,或謂之籧䒼。自關而西謂之簟,或謂之䓆。其粗者謂之籧篨。自關而東或謂之篕掞。

32 第五:
筕篖,自關而東周洛楚魏之間謂之倚佯。自關而西謂之筕篖,南楚之外謂之篖。

33 第五:
床,齊魯之間謂之簀,陳楚之間或謂之笫。其杠,北燕朝鮮之間謂之樹,自關而西秦晉之間謂之杠,南楚之間謂之趙,東齊海岱之間謂之樺。其上板,衛之北郊趙魏之間謂之牒,或曰牑。

34 第五:
俎,几也。西南蜀漢之郊曰杫。榻前几,江沔之間曰桯,趙魏之間謂之椸。几,其高者謂之虡。

35 第五:
篗,榬也。兗豫河濟之間謂之榬。絡謂之格。

36 第五:
繀車,趙魏之間謂之轣轆車,東齊海岱之間謂之道軌。

37 第五:
戶鑰,自關之東陳楚之間謂之鍵,自關之西謂之鑰。

38 第五:
簙謂之蔽,或謂之箘,秦晉之間謂之簙,吳楚之間或謂之蔽,或謂之箭裏,或謂之簙毒,或謂之夗專,或謂之𠥙璇,或謂之棊。所以投簙謂之枰,或謂之廣平。所以行棊謂之局,或謂之曲道。

39 第五:
圍棊謂之弈。自關而東齊魯之間皆謂之弈。

URN: ctp:fang-yan/di-wu