Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《第一》

Books referencing 《第一》 Library Resources
1 第一:
黨、曉、哲,知也。楚謂之黨,或曰曉,齊宋之間謂之哲。

2 第一:
虔、儇,慧也。秦謂之謾,晉謂之㦟,宋楚之間謂之倢,楚或謂之䜏。自關而東趙魏之間謂之黠,或謂之鬼。

3 第一:
娥、㜲,好也。秦曰娥,宋魏之間謂之㜲,秦晉之間,凡好而輕者謂之娥。自關而東河濟之間謂之媌,或謂之姣。趙魏燕代之間曰姝,或曰妦。自關而西秦晉之故都曰妍。好,其通語也。

4 第一:
烈、枿,餘也。陳鄭之間曰枿,晉衛之間曰烈,秦晉之間曰肄,或曰烈。

5 第一:
台、胎、陶、鞠,養也。晉衛燕魏曰台,陳楚韓鄭之間曰鞠,秦或曰陶,汝潁梁宋之間曰胎,或曰艾。

6 第一:
憮,㤿、憐、牟,愛也。韓鄭曰憮,晉衛曰㤿,汝潁之間曰憐,宋魯之間曰牟,或曰憐。憐,通語也。

7 第一:
㥄、憮、矜、悼、憐,哀也。齊魯之間曰矜,陳楚之間曰悼,趙魏燕代之間曰㥄,自楚之北郊曰憮,秦晉之間或曰矜,或曰悼。

8 第一:
咺、唏、㣿、怛,痛也。凡哀泣而不止曰咺,哀而不泣曰唏。於方:則楚言哀曰唏,燕之外鄙,朝鮮洌水之間,少兒泣而不止曰咺。自關而西秦晉之間,凡大人少兒泣而不止謂之唴,哭極音絕亦謂之唴。平原謂啼極無聲謂之唴哴。楚謂之噭咷,齊宋之間謂之喑,或謂之惄。

9 第一:
悼、惄、悴、憖,傷也。自關而東汝潁陳楚之間通語也。汝謂之惄,秦謂之悼,宋謂之悴,楚潁之間謂之憖。

10 第一:
慎、濟、䁮、惄、溼,桓,憂也。宋衛或謂之慎,或曰䁮。陳楚或曰溼,或曰濟。自關而西秦晉之間或曰惄,或曰溼。自關而西秦晉之間,凡志而不得,欲而不獲,高而有墜,得而中亡,謂之溼,或謂之惄。

11 第一:
鬱、悠、懷、惄、惟、慮、願、念、靖、慎,思也。晉宋衛魯之間謂之鬱悠。惟,凡思也;慮,謀思也;願,欲思也;念,常思也。東齊海岱之間曰靖;秦晉或曰慎,凡思之貌亦曰慎,或曰惄。

12 第一:
敦、豐、厖、𡗦、憮、般、嘏、奕、戎、京、奘、將,大也,凡物之大貌曰豐。厖,深之大也。東齊海岱之間曰𡗦,或曰憮。宋魯陳衛之間謂之嘏,或曰戎。秦晉之間,凡物壯大謂之嘏,或曰夏。秦晉之間,凡人之大謂之奘,或謂之壯。燕之北鄙,齊楚之郊或曰京,或曰將。皆古今語也,初別國不相往來之言也,今或同。而舊書雅記故俗語,不失其方,而後人不知,故為之作釋也。

13 第一:
假、𢓜、懷、摧、詹、戾、艐,至也。邠唐冀兗之間曰假,或曰𢓜。齊楚之會郊或曰懷。摧、詹、戾,楚語也。艐,宋語也。皆古雅之別語也,今則或同。

14 第一:
嫁、逝、徂、適,往也。自家而出謂之嫁,由女而出為嫁也。逝,秦晉語也。徂,齊語也。適,宋魯語也。往,凡語也。

15 第一:
謾台、脅鬩,懼也。燕代之間曰謾台,齊楚之間曰脅鬩。宋衛之間凡怒而噎噫,謂之脅鬩。南楚江湘之間謂之嘽咺。

16 第一:
虔、劉、慘、㨆,殺也。秦晉宋衛之間謂殺曰劉,晉之北鄙亦曰劉。秦晉之北鄙,燕之北郊,翟縣之郊,謂賊為虔。晉魏河內之北謂㨆曰殘,楚謂之貪。南楚江湘之間謂之欺。

17 第一:
亟、憐、憮、㤿,愛也。東齊海岱之間曰亟。自關而西秦晉之間,凡相敬愛謂之亟,陳楚江淮之間曰憐,宋衛邠陶之間曰憮,或曰㤿。

18 第一:
眉、棃、耋、鮐,老也。東齊曰眉,燕代之北鄙曰棃,宋衛兗豫之內曰耋,秦晉之郊,陳兗之會曰耇鮐。

19 第一:
脩、駿、融、繹、尋、延,長也。陳楚之間曰脩,海岱大野之間曰尋,宋衛荊吳之間曰融。自關而西秦晉梁益之間,凡物長謂之尋。《周官》之法,度廣為尋,幅廣為充。延、永,長也。凡施於年者謂之延,施於眾長謂之永。

20 第一:
允、訦、恂、展、諒、穆,信也。齊魯之間曰允,燕代東齊曰訦,宋衛汝潁之間曰恂,荊吳淮汭之間曰展,西甌毒屋黃石野之間曰穆。眾信曰諒,周南召南衛之語也。

21 第一:
碩、沈、巨、濯、訏、敦、夏、于,大也。齊宋之間曰巨,曰碩。凡物盛多謂之寇。齊宋之郊,楚魏之際曰夥。自關而西秦晉之間,凡人語而過謂之𨘌,或曰僉。東齊謂之劍,或謂之弩。弩猶怒也。陳鄭之間曰敦,荊吳揚甌之郊曰濯,中齊西楚之間曰訏。自關而西秦晉之間凡物之壯大者而愛偉之謂之夏,周鄭之間謂之暇。郴,齊語也。于,通詞也。

22 第一:
牴、𠊷,會也。雍梁之間曰牴,秦晉亦曰牴。凡會物謂之𠊷。

23 第一:
華、荂,晠也。齊楚之間或謂之華,或謂之荂。

24 第一:
墳,地大也。青幽之間,凡土而高且大者謂之墳。

25 第一:
張小使大謂之廓,陳楚之間謂之摸。

26 第一:
嬛、蟬、䌪、撚、未,續也。楚曰嬛。嬋,出也。楚曰蟬,或曰未及也。

27 第一:
𨃚、䠛、𧿳,跳也。楚曰䟷。陳鄭之間曰䠛,楚曰蹠。自關而西秦晉之間曰跳,或曰𨃚。

28 第一:
躡、郅、跂、𢓜、躋、䠯,登也。自關而西秦晉之間曰躡,東齊海岱之間謂之躋,魯衛曰郅,梁益之間曰𢓜,或曰跂。

29 第一:
逢、逆,迎也。自關而東曰逆,自關而西或曰迎,或曰逢。

30 第一:
撏、攓、摭、挻,取也。南楚曰攓,陳宋之間曰摭,衛魯揚徐荊衡之郊曰撏。自關而西秦晉之間,凡取物而逆謂之𥶉,楚部或謂之挻。

31 第一:
餥、飵,食也。陳楚之內,相謁而食麥饘謂之餥,楚曰飵。凡陳楚之郊南楚之外,相謁而飧,或曰飵,或曰䬯。秦晉之際河陰之間曰䭡䭓。此秦語也。

32 第一:
釗、薄,勉也。秦晉曰釗,或曰薄。故其鄙語曰薄努,猶勉努也。南楚之外曰薄努,自關而東周鄭之間曰勔釗,齊魯曰勗茲。

URN: ctp:fang-yan/di-yi