Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 九江逡遒有唐居山

《九江逡遒有唐居山》

Library Resources
1 九江逡遒... :
九江逡遒有唐、居山,名有神,众巫共为取公妪,岁易,男不得复娶,女不得复嫁,百姓若之。

2 九江逡遒... :
谨按:时太守宋均到官,主者白出钱,给聘男子女,均曰:“众巫与神合契,知其旨欲,卒取小民,不相当。”于是勑条巫家男女以备公妪。巫扣头服罪,乃杀之,是后遂绝。

URN: ctp:fengsutongyi/guai-shen/jiu-jiang-qun-qiu-you-tang