Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 世间亡者多有见神

《世间亡者多有见神》

Library Resources
1 世间亡者... :
世间亡者多有见神,语言饮食,其家信以为是,益用悲伤。

2 世间亡者... :
谨按:司空南阳来季德停丧在殡,忽然坐祭床上,颜色、服饰、声气熟是也,孙儿妇女以次教诫,事有条贯,鞭挞奴婢,皆得其过,饮食饱满,辞诀而去,家人大哀剥断绝,如是三四,家益猒苦。其后饮醉形坏,但得老狗,便朴杀之,推问里头沽酒家狗。

URN: ctp:fengsutongyi/guai-shen/shi-jian-wang-zhe-duo-you