Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 南陽五世公

《南陽五世公》

Library Resources
1 南陽五世... :
南陽五世公為廣漢太守,與司徒長史叚遼叔同歲。遼叔太子名舊,才操鹵鈍,小子髡既見齒鄉黨。到見股肱曰:「太守與遼叔同歲,恩結締素,薄命早亡,幸來臨郡,今年且以此相饒,舉其子,如無罪,得至後歲貫魚之次,敬不有違。」有主簿柳對曰:「明府謹終追遠,興微繼絕;然舊實不如髡,宜可授之。」世公於是厲聲曰:「丈夫相臨,兒女尚欲舉之,何謂高下之間耶?釋兄用弟,此為故殃段氏之家,豈稱相遭遇之意乎?」竟舉舊也。世公轉換南陽,與東萊太守蔡伯起同歲,欲舉其,起自乞子瓚尚弱,而弟琰幸以。是歲舉琰,明年復舉瓚。瓚十四未可見眾,常稱病,遣詣生,交到十八,乃始出治劇平春長。上書:「臣甫弱冠,未任宰御,乞留宿衛。」尚書劾奏:「增年受選,減年避劇,請免瓚官。」詔書:「左遷武當左尉。」會車騎將軍馮緄南征武陵蠻、夷,緄與伯起同時公府辟,瓚為軍曲候。瓚歸臥家,軍功除新陽長,官至下邳相。

2 南陽五世... :
謹按古無孝廉,唯有貢士。貢士恩義,經傳無以也。春秋諸侯朝覲會遇,大夫亦豫其好。《禮記》曰:「大夫三月葬,同位畢至。」此言謹終悼亡,不說子弟當見寵拔也。魯有右成叔聘衛,右宰穀留而觴之,陳樂而不樂,酒酣而不飲,送以璧,其妻孥,𨽦宅而居之,分祿而食之,其子長乃辟。孔子稱:「可寄百里之命,託六尺之孤,臨大節而不可奪。」相於之義,具於此矣。語有曰:「白頭如新,交蓋如舊。」簞食壺漿,會於樹陰。臨別眷眷,念在報效。何有同歲相臨而可拱默者哉?《春秋》因其可褒而褒之,若乃世公二郡之舉,斯為過矣。然世人亦多淺薄,在者無之,亡者無顧覆之施,飢寒緩急,視之若遺。非徒如此而已,至有可否之際,受刑誅者。人各有心,兩不得中。夫孝廉平除,則有社稷民人,傷及民人,實宜料度,以為後圖。

URN: ctp:fengsutongyi/guo-yu/nan-yang-wu-shi-gong