Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 大將軍掾燉煌宣度

《大將軍掾燉煌宣度》

Library Resources
1 大將軍掾... :
大將軍掾燉煌宣度為師大常張文明制杖。

2 大將軍掾... :
謹按:《禮記》:「孔子之喪,門人疑所服。子貢曰:『昔夫子之喪顏淵,若喪子而無服;至子路亦然。請喪夫子如父而無服。』」「群居則,否。」今人乃為制杖,同之於父,論者既不匡紏,而云觀過知仁,謂心之哀惻,終始一者也。凡今杖者、皆在權戚之門,至有家遭齊衰同生之痛,俯伏墳墓,而不歸來,真不愛其親而愛他人者也。無他也,庶福報耳。凡庸小生,夫何譏稱。然宣度涼州知名士,吾是以云耳。

URN: ctp:fengsutongyi/qian-li/da-jiang-jun-yuan-dun-huang