Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 九江太守武陵陈子威

《九江太守武陵陈子威》

Library Resources
1 九江太守... :
九江太守武陵威,生不识母,常自悲感。游学京师,还于陵谷中,见一老母,年六十馀,因就问:“母姓为何?”曰:“陈家女李氏。”“何故独行?”曰:“我孤独,欲依亲家。”子威再拜长跪自白曰:“子威少失慈母,姓陈,舅氏亦李。又母与亡亲同年,会遇于此,乃天意也。”因载归家,供养以为母。

2 九江太守... :
谨按:《礼》:“继母如母,慈母如母。”谓继父之室,慈爱己皆有母道,故事之如母也。何有道路之人而定省!世间共传丁兰克木而事之,今此之事,岂不是似?如仁人恻隐,哀其无归,直可收养,无事正母之号耳。

URN: ctp:fengsutongyi/qian-li/jiu-jiang-tai-shou-wu-ling