Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《五岳》

Library Resources
1 五岳:
东方泰山。《诗》云:“泰山岩岩,鲁邦所瞻。”尊曰岱宗。岱者、长也,万物之始,阴阳交代,云触石而出,肤寸而合,不崇朝而徧雨天下,其惟泰山乎?故为五岳之长。王者受命易姓,改制应天,功成封禅,以告天地。孔子曰:“封泰山,禅梁父,可得而数,七十有二。”岱宗庙在博县西北三十里,山虞长守之。十月日合冻,腊月日涸冻,正月日解冻,皆太守自侍祠,若有秽疾,代行事法,七十万五千,三牲燔柴上,福脯三十朐,县次传送京师。四岳皆王同礼。南方衡山,一名霍。霍者、万物盛长,垂枝布叶,霍然而大。庙在庐江灊县。西方崋山。崋者、华也,万物滋熟,变华于西方也。庙在弘农崋阴县。北方恒山。恒者、常也,万物伏藏于北方有常也。庙在中山上曲阳县。中央曰嵩高。嵩者、高也。《诗》云:“嵩高惟岳,峻极于天。”庙在頴川阳城县。

2 五岳:
谨按《尚书》:“岁二月,东巡狩,至于岱宗,柴。”岱宗、泰山也。“望秩于山川,遂见东后。”东后、诸侯也。“合时、月,正日,同律、度、量、衡,修五礼、五玉、三帛、二牲、一死贽。”“五月,南巡狩,至于南岳。”南岳、衡山也。“八月,西巡狩,至于西岳。”西岳、华山也。“十二月,北巡狩,至于北岳。”北岳、恒山也。皆如岱宗之礼。中、嵩高也,王者所居,故不巡焉。巡者、循也,狩者、守也。道德太平,恐远不同化,幽隐有不得所者,故自亲行之也。所以五载一出者,盖五岁再闰,天道大备。岳者,埆功考德,黜陟幽明也。

URN: ctp:fengsutongyi/shan-ze/wu-yue