Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 聘士彭城姜肱

《聘士彭城姜肱》

Library Resources
1 聘士彭城... :
聘士彭城姜肱伯雅,京兆韦著休明,灵帝践祚,太后临朝,陈、窦以忠见害,中常侍曹节秉国之权,大作威福,冀宠名贤,以弭己谤。于是起家肱为犍为太守,著东海相。肱告其人:“吾以虚获实,蕴藉声价。盛明之际,尚不委质,况今政在家哉?”遂乘桴浮海,莫知其极。而著驩以承命,驾言宵征,民不见德,唯戮是闻,论输左校。

2 聘士彭城... :
谨按:《易》称:“君子之道,或出或处,或默或语。”《传》曰:“朝廷之人,入而不能出;山林之士,往而不能返。”言各有长也,孔子嘉虞仲、夷逸,作者七人,亦终隐约。姜肱高尚其事,见得思义,岂不绰绰有馀裕哉?韦著迈种其德,少有云补,可也;虐刑以逞,民心怨痛,德薄位尊,力小任重,古人惧旃,鲜能不及矣。

URN: ctp:fengsutongyi/shi-fan/pin-shi-peng-cheng-jiang-gong