Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 陽翟令左馮翊田煇

《陽翟令左馮翊田煇》

Library Resources
1 陽翟令左... :
陽翟令左馮翊田煇叔都,兄威都,俱合純懿,不隕洪祚。叔都最為知名,郡常為察授之,煇恥越賢兄,懼不得免,因緣他疾,遂託病瘖。家人子,莫情,人數恐灼,持之有度。在舍,連陰雨,友人張子平、吉仲考等,密踰,奪取衣衾,窮夜獨處,迫切至,無聲饗,徒喑喑而。子平曰:「我、某公也,謂汝避兄耳,何意耶?天喪斯人,吾儕將何效乎?」相歔欷,哀動左右。間積四歲,威都果舉,遷安定長史,據輜垂緌,還歷鄉里,薦祀祖考。叔都沃醊神坐,頫仰因語。是月,司隸、太尉、大將軍同時並辟,為侍御史,舉茂才,不幸早隕。威都官至武都太守。

URN: ctp:fengsutongyi/shi-fan/yang-di-ling-zuo-feng-yi