Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 丁氏家穿井得一人

《丁氏家穿井得一人》

Library Resources
1 丁氏家穿... :
俗说:丁氏家穿井,得一人于井中也。

2 丁氏家穿... :
谨按:《吕氏春秋》:“宋丁氏无井,常一人溉汲于外。及自穿井,喜而告之:‘吾穿井得一人。’传之,闻于宋君,公问其故,对曰:‘得一人之使,非得一人于井中也。’”

URN: ctp:fengsutongyi/zheng-shi/ding-shi-jia-chuan-jing-de