Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 乐正后夔一足

《乐正后夔一足》

Library Resources
1 乐正后夔... :
俗说:夔一足而用精专,故能调畅于音乐。

2 乐正后夔... :
谨按:《吕氏春秋》:“鲁哀公问于孔子:‘乐正夔一足,信乎?’孔子曰:‘昔者,舜以夔为乐正,始治六律,和均五声,以通八风,而天下服。重黎又荐能为音者,舜曰:“夫乐、天地之精,得失之节,故唯圣人为能和乐之本。夔能和之,平天下,若夔、一足矣。”故曰夔一足,非一足行。’”

URN: ctp:fengsutongyi/zheng-shi/le-zheng-hou-kui-yi-zu