Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《哀公四年》

Books referencing 《哀公四年》 Library Resources
1 哀公四年:
四年春,王三月庚戌,盗杀蔡侯申。弑君贱者穷诸人,此其称盗以弑何?贱乎贱者也。贱乎贱者孰谓?谓罪人也。

2 哀公四年:
蔡公孙辰出奔吴。

3 哀公四年:
葬秦惠公。

4 哀公四年:
宋人执小邾娄子。

5 哀公四年:
夏,蔡杀其大夫公孙归姓、公孙霍。

6 哀公四年:
晋人执戎曼子赤归于楚。赤者何?戎曼子之名也。其言归于楚何?子北宫子曰:“辟伯晋而京师楚也。”

7 哀公四年:
城西郛。

8 哀公四年:
六月辛丑,蒲社灾。蒲社者何?亡国之社也。社者封也,其言灾何?亡国之社盖掩之,掩其上而柴其下。蒲社灾,何以书?记灾也。

9 哀公四年:
秋,八月甲寅,滕子结卒。

10 哀公四年:
冬,十有二月,葬蔡昭公。

11 哀公四年:
葬滕顷公。

URN: ctp:gongyang-zhuan/ai-gong-si-nian