Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《桓公九年》

Library Resources
1 桓公九年:
九年春,纪季姜归于京师。其辞成矣,则其称纪季姜何?自我言,纪父母之于子,虽为天王后,犹曰吾季姜。京师者何?天子之居也。京者何?大也。师者何?众也。天子之居,必以众大之辞言之。

2 桓公九年:
夏,四月。

3 桓公九年:
秋,七月。

4 桓公九年:
冬,曹伯使其世子射姑来朝。诸侯来曰朝。此世子也,其言朝何?《春秋》有讥父老子代从政者,则未知其在齐与?曹与?

URN: ctp:gongyang-zhuan/huan-gong-jiu-nian