Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 桓公十三年

《桓公十三年》

Library Resources
1 桓公十三... :
十有三年春,二月,公会纪侯、郑伯。己巳,及齐侯、宋公、卫侯、燕人战,齐师、宋师、卫师、燕师败绩。曷为后日?恃外也。其恃外奈何?得纪侯、郑伯,然后能为日也。内不言战,此其言战何?从外也。曷为从外?恃外故从外也。何以不地?近也。恶乎近?近乎围。郎亦近矣,郎何以地?郎犹可以地也。

2 桓公十三... :
三月,葬卫宣公。

3 桓公十三... :
夏,大水。

4 桓公十三... :
秋,七月。

5 桓公十三... :
冬,十月。

URN: ctp:gongyang-zhuan/huan-gong-shi-san-nian