Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 文公十三年

《文公十三年》

Library Resources
1 文公十三... :
十有三年春,王正月。

2 文公十三... :
夏,五月壬午,陈侯朔卒。

3 文公十三... :
邾娄子蘧蒢卒。

4 文公十三... :
自正月不雨,至于秋七月。

5 文公十三... :
世室屋坏。世室者何?鲁公之庙也。周公称太庙,鲁公称世室,群公称宫。此鲁公之庙也,曷为谓之世室?世室,犹世室也,世世不毁也。周公何以称太庙于鲁?封鲁公以为周公也。周公拜乎前,鲁公拜乎后。曰:生以养周公,死以为周公主。然则周公之鲁乎?曰:不之鲁也,封鲁公以为周公主。然则周公曷为不之鲁?欲天下之一乎周也。鲁祭周公,何以为牲?周公用白牡,鲁公用騂犅,群公不毛。鲁祭周公,何以为盛?周公盛,鲁公焘,群公廪。世室屋坏,何以书?讥。何讥尔?久不修也。

6 文公十三... :
冬,公如晋。

7 文公十三... :
卫侯会于沓。

8 文公十三... :
狄侵卫。

9 文公十三... :
十有二月己丑,公及晋侯盟,还自晋。

10 文公十三... :
郑伯会公于斐。还者何?善辞也。何善尔?往党,卫侯会公于沓,至得与晋侯盟。反党,郑伯会公于斐,故善之也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/wen-gong-shi-san-nian