Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 僖公三十一年

《僖公三十一年》

Library Resources
1 僖公三十... :
三十有一年春,取济西田。恶乎取之?取之曹也。曷为不言取之曹?讳取同姓之田也。此未有伐曹者,则其言取之曹何?晋侯执曹伯,班其所取侵地于诸侯也。晋侯执曹伯,班其所取侵地于诸侯,则何讳乎取同姓之田?久也。

2 僖公三十... :
公子遂如晋。夏,四月,四卜郊不从,乃免牲,犹三望。曷为或言三卜?或言四卜?三卜,礼也;四卜,非礼也。三卜何以礼?四卜何以非礼?求吉之道三。禘、尝不卜,郊何以卜?卜郊,非礼也。卜郊何以非礼?鲁郊,非礼也。鲁郊何以非礼?天子祭天,诸侯祭土。天子有方望之事,无所不通。诸侯山川有不在其封内者,则不祭也。曷为或言免牲?或言免牛?免牲,礼也;免牛,非礼也。免牛何以非礼?伤者曰牛。三望者何?望祭也。然则曷祭?祭泰山、河海。曷为祭泰山、河海?山川有能润于百里者,天子秩而祭之。触石而出,肤寸而合,不崇朝而徧雨乎天下者,唯泰山尔。河海润于千里。犹者何?通可以已也。何以书?讥不郊而望祭也。

3 僖公三十... :
秋,七月。

4 僖公三十... :
冬,杞伯姬来求妇。其言来求妇何?兄弟辞也。其称妇何?有姑之辞也。

5 僖公三十... :
狄围卫。

6 僖公三十... :
十有二月,卫迁于帝丘。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xi-gong-san-shi-yi-nian