Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公二十六年

《襄公二十六年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十有六年春,王二月辛卯,衛甯喜弒其君剽。衛孫林父入于戚以叛。甲午,衛侯衎復歸于衛。此諼君以弒也,其言復歸何?惡剽也。曷為惡剽?剽之立於是未有說也。然則曷為不言剽之立?不言剽之立者,以惡衛侯也。

2 襄公二十... :
夏,晉侯使荀吳來聘。

3 襄公二十... :
公會晉人、鄭良霄、宋人、曹人于澶淵。

4 襄公二十... :
秋,宋公弒其世子痤。

5 襄公二十... :
晉人執衛甯喜。此執有罪,何以不得為伯討?不以其罪執之也。

6 襄公二十... :
八月壬午,許男甯卒于楚。

7 襄公二十... :
冬,楚子、蔡侯、陳侯伐鄭。

8 襄公二十... :
葬許靈公。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-er-shi-liu-nian