Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 襄公二十年

《襄公二十年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十年春,王正月辛亥,仲孙遬会莒人盟于向。

2 襄公二十... :
夏,六月庚申,公会晋侯、齐侯、宋公、卫侯、郑伯、曹伯、莒子、邾娄子、滕子、薛伯、杞伯、小邾娄子盟于澶渊。

3 襄公二十... :
秋,公至自会。

4 襄公二十... :
仲孙遬帅师伐邾娄。

5 襄公二十... :
蔡杀其大夫公子燮。

6 襄公二十... :
蔡公子履出奔楚。

7 襄公二十... :
陈侯之弟光出奔楚。

8 襄公二十... :
叔老如齐。

9 襄公二十... :
冬,十月丙辰朔,日有食之。

10 襄公二十... :
季孙宿如宋。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-er-shi-nian