Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公二十三年

《襄公二十三年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十有三年春,王二月癸酉朔,日有食之。

2 襄公二十... :
三月己巳,杞伯丐卒。

3 襄公二十... :
夏,邾婁鼻我來奔。邾婁鼻我者何?邾婁大夫也。邾婁無大夫,此何以書?以近書也。

4 襄公二十... :
葬杞孝公。

5 襄公二十... :
陳殺其大夫慶虎及慶寅。

6 襄公二十... :
陳侯之弟光自楚歸于陳。

7 襄公二十... :
晉欒盈復入于晉、入于曲沃。曲沃者何?晉之邑也。其言入于晉、入于曲沃何?欒盈將入晉,晉人不納,由乎曲沃而入也。

8 襄公二十... :
秋,齊侯伐衛,遂伐晉。八月,叔孫豹帥師救晉,次于雍渝。曷為先言救而後言次?先通君命也。

9 襄公二十... :
己卯,仲孫遬卒。

10 襄公二十... :
冬,十月乙亥,臧孫紇出奔邾婁。

11 襄公二十... :
晉人殺欒盈。曷為不言殺其大夫?非其大夫也。

12 襄公二十... :
齊侯襲莒。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-er-shi-san-nian