Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公二十四年

《襄公二十四年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十有四年春,叔孫豹如晉。仲孫羯帥師侵齊。夏,楚子伐吳。

2 襄公二十... :
秋,七月甲子朔,日有食之,既。

3 襄公二十... :
齊崔杼帥師伐莒。

4 襄公二十... :
大水。

5 襄公二十... :
八月癸巳朔,日有食之。

6 襄公二十... :
公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子于陳儀。

7 襄公二十... :
冬,楚子、蔡侯、陳侯、許男伐鄭。公至自會。

8 襄公二十... :
陳咸宜咎出奔楚。

9 襄公二十... :
叔孫豹如京師。

10 襄公二十... :
大饑。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-er-shi-si-nian