Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公十八年

《襄公十八年》

Library Resources
1 襄公十八... :
十有八年春,白狄來。白狄者何?夷狄之君也。何以不言朝?不能朝也。

2 襄公十八... :
夏,晉人執衛行人石買。

3 襄公十八... :
秋,齊師伐我北鄙。

4 襄公十八... :
冬,十月,公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子同圍齊;曹伯負芻卒于師。

5 襄公十八... :
楚公子午帥師伐鄭。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-shi-ba-nian