Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 襄公十六年

《襄公十六年》

Library Resources
1 襄公十六... :
十有六年春,王正月,葬晋悼公。

2 襄公十六... :
三月,公会晋侯、宋公、卫侯、郑伯、曹伯、莒子、邾娄子、薛伯、杞伯、小邾娄子于湨梁;戊寅,大夫盟。诸侯皆在是,其言大夫盟何?信在大夫也。何言乎信在大夫?遍剌天下之大夫也。曷为遍剌天下之大夫?君若赘旒然。

3 襄公十六... :
晋人执莒子、邾娄子以归。

4 襄公十六... :
齐侯伐我北鄙。

5 襄公十六... :
夏,公至自会。

6 襄公十六... :
五月甲子,地震。

7 襄公十六... :
叔老会郑伯、晋荀偃、卫甯殖、宋人,伐许。

8 襄公十六... :
秋,齐侯伐我北鄙,围成。

9 襄公十六... :
大雩。

10 襄公十六... :
冬,叔孙豹如晋。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-shi-liu-nian