Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 襄公十一年

《襄公十一年》

Library Resources
1 襄公十一... :
十有一年春,王正月,作三军。三军者何?三卿也。作三军,何以书?讥。何讥尔?古者上卿、下卿,上士、下士。

2 襄公十一... :
夏,四月,四卜郊,不从,乃不郊。

3 襄公十一... :
郑公孙舍之帅师侵宋。

4 襄公十一... :
公会晋侯、宋公、卫侯、曹伯、齐世子光、莒子、邾娄子、滕子、薛伯、杞伯、小邾娄子伐郑。

5 襄公十一... :
秋,七月己未,同盟于京城北。

6 襄公十一... :
公至自伐郑。

7 襄公十一... :
楚子、郑伯伐宋。

8 襄公十一... :
公会晋侯、宋公、卫侯、曹伯、齐世子光、莒子、邾娄子、滕子、薛伯、杞伯、小邾娄子伐郑,会于萧鱼。此伐郑也,其言会于萧鱼何?盖郑与会尔。

9 襄公十一... :
公至自会。

10 襄公十一... :
楚人执郑行人良霄。

11 襄公十一... :
冬,秦人伐晋。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-shi-yi-nian