Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《宣公九年》

Library Resources
1 宣公九年:
九年春,王正月,公如齊。公至自齊。

2 宣公九年:
夏,仲孫蔑如京師。

3 宣公九年:
齊侯伐萊。

4 宣公九年:
秋,取根牟。根牟者何?邾婁之邑也。曷為不系乎邾婁?諱亟也。

5 宣公九年:
八月,滕子卒。

6 宣公九年:
九月,晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯會于扈。

7 宣公九年:
晉荀林父帥師伐陳。

8 宣公九年:
辛酉,晉侯黑臀卒于扈。扈者何?晉之邑也。諸侯卒其封內不地,此何以地?卒于會,故地也;未出其地,故不言會也。

9 宣公九年:
冬,十月癸酉,衛侯鄭卒。

10 宣公九年:
宋人圍滕。

11 宣公九年:
楚子伐鄭,晉郤缺帥師救鄭。

12 宣公九年:
陳殺其大夫泄冶。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xuan-gong-jiu-nian