Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《宣公十年》

Library Resources
1 宣公十年:
十年春,公如齐。公至自齐。

2 宣公十年:
齐人归我济西田。齐已取之矣,其言我何?言我者未绝于我也。曷为未绝于我?齐已言取之矣,其实未之齐也。

3 宣公十年:
夏,四月丙辰,日有食之。

4 宣公十年:
己巳,齐侯元卒。

5 宣公十年:
齐崔氏出奔卫。崔氏者何?齐大夫也。其称崔氏何?贬。曷为贬?讥世卿,世卿非礼也。

6 宣公十年:
公如齐。五月,公至自齐。

7 宣公十年:
癸巳,陈夏徵舒弑其君平国。

8 宣公十年:
六月,宋师伐滕。

9 宣公十年:
公孙归父如齐,葬齐惠公。

10 宣公十年:
晋人、宋人、卫人、曹人伐郑。

11 宣公十年:
秋,天王使王季子来聘。王季子者何?天子之大夫也。其称王季子何?贵也。其贵奈何?母弟也。

12 宣公十年:
公孙归父帅师伐邾娄,取蘱。

13 宣公十年:
大水。

14 宣公十年:
季孙行父如齐。

15 宣公十年:
冬,公孙归父如齐。

16 宣公十年:
齐侯使国佐来聘。

17 宣公十年:
饥。何以书?以重书也。

18 宣公十年:
楚子伐郑。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xuan-gong-shi-nian