Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《隐公二年》

Library Resources
1 隐公二年:
二年春,公会戎于潜。

2 隐公二年:
夏,五月,莒人入向。入者何?得而不居也。

3 隐公二年:
无骇帅师入极。无骇者何?展无骇也。何以不氏?贬。曷为贬?疾始灭也。始灭昉于此乎?前此矣。前此则曷为始乎此?托始焉尔。曷为托始焉尔?《春秋》之始也。此灭也,其言入何?内大恶,讳也。

4 隐公二年:
秋,八月庚辰,公及戎盟于唐。

5 隐公二年:
九月,纪履緰来逆女。纪履緰者何?纪大夫也。何以不称使?婚礼不称主人。然则曷称?称诸父兄师友。宋公使公孙寿来纳币,则其称主人何?辞穷也。辞穷者何?无母也。然则纪有母乎?曰有。有则何以不称母?母不通也。外逆女不书,此何以书?讥。何讥尔?讥始不亲迎也。始不亲迎昉于此乎?前此矣。前此则曷为始乎?此托始焉尔。曷为托始焉尔?《春秋》之始也。女曷为或称女,或称妇,或称夫人?女在其国称女,在涂称妇,入国称夫人。

6 隐公二年:
冬,十月,伯姬归于纪。伯姬者何?内女也。其言归何?妇人谓嫁曰归。

7 隐公二年:
纪子伯、莒子盟于密。纪子伯者何?无闻焉尔。

8 隐公二年:
十有二月乙卯,夫人子氏薨。郑人伐卫。夫人子氏者何?隐公之母也。何以不书葬?成公意也。何成乎公之意?子将不终为君,故母亦不终为夫人也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/yin-gong-er-nian