Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 昭公二十二年

《昭公二十二年》

Library Resources
1 昭公二十... :
二十有二年春,齐侯伐莒。

2 昭公二十... :
宋华亥、向甯、华定自宋南里出奔楚。

3 昭公二十... :
大搜于昌奸。

4 昭公二十... :
夏,四月乙丑,天王崩。

5 昭公二十... :
六月,叔鞅如京师。

6 昭公二十... :
葬景王。

7 昭公二十... :
王室乱。何言乎王室乱?言不及外也。

8 昭公二十... :
刘子、单子以王猛居于皇。其称王猛何?当国也。

9 昭公二十... :
秋,刘子、单子以王猛入于王城。王城者何?西周也。其言入何?篡辞也。

10 昭公二十... :
冬,十月,王子猛卒。此未逾年之君也,其称王子猛卒何?不与当也。不与当者,不与当父死子继、兄死弟及之辞也。

11 昭公二十... :
十有二月癸酉朔,日有食之。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhao-gong-er-shi-er-nian