Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 昭公三十二年

《昭公三十二年》

Library Resources
1 昭公三十... :
三十有二年春,王正月,公在乾侯。

2 昭公三十... :
取阚。阚者何?邾娄之邑也。曷为不系乎邾娄?讳亟也。

3 昭公三十... :
夏,吴伐越。

4 昭公三十... :
秋,七月。

5 昭公三十... :
冬,仲孙何忌会晋韩不信、齐高张、宋仲几、卫世叔申、郑国参、曹人、莒人、邾娄人、薛人、杞人、小邾娄人城成周。

6 昭公三十... :
十有二月,己未,公薨于乾侯。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhao-gong-san-shi-er-nian