Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《昭公四年》

Library Resources
1 昭公四年:
四年春,王正月,大雨雪。

2 昭公四年:
夏,楚子、蔡侯、陳侯、鄭伯、許男、徐子、滕子、頓子、胡子、沈子、小邾婁子、宋世子佐、淮夷會于申。

3 昭公四年:
楚人執徐子。

4 昭公四年:
秋,七月,楚子、蔡侯、陳侯、許男、頓子、胡子、沈子、淮夷伐吳,執齊慶封,殺之。此伐吳也,其言執齊慶封何?為齊誅也。其為齊誅奈何?慶封走之吳,吳封之於防。然則曷為不言伐防?不與諸侯專封也。慶封之罪何?脅齊君而亂齊國也。遂滅厲。

5 昭公四年:
九月,取鄫。

6 昭公四年:
其言取之何?滅之也。滅之則其言取之何?內大惡,諱也。

7 昭公四年:
冬,十有二月乙卯,叔孫豹卒。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhao-gong-si-nian