Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《昭公四年》

Library Resources
1 昭公四年:
四年春,王正月,大雨雪。

2 昭公四年:
夏,楚子、蔡侯、陈侯、郑伯、许男、徐子、滕子、顿子、胡子、沈子、小邾娄子、宋世子佐、淮夷会于申。

3 昭公四年:
楚人执徐子。

4 昭公四年:
秋,七月,楚子、蔡侯、陈侯、许男、顿子、胡子、沈子、淮夷伐吴,执齐庆封,杀之。此伐吴也,其言执齐庆封何?为齐诛也。其为齐诛奈何?庆封走之吴,吴封之于防。然则曷为不言伐防?不与诸侯专封也。庆封之罪何?胁齐君而乱齐国也。遂灭厉。

5 昭公四年:
九月,取鄫。

6 昭公四年:
其言取之何?灭之也。灭之则其言取之何?内大恶,讳也。

7 昭公四年:
冬,十有二月乙卯,叔孙豹卒。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhao-gong-si-nian