Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 庄公二十八年

《庄公二十八年》

Library Resources
1 庄公二十... :
二十有八年春,王三月甲寅,齐人伐卫,卫人及齐人战,卫人败绩。伐不日,此何以日?至之日也。战不言伐,此其言伐何?至之日也。《春秋》伐者为客,伐者为主,故使卫主之也。曷为使卫主之?卫未有罪尔。败者称师,卫何以不称师?未得乎师也。

2 庄公二十... :
夏,四月丁未,邾娄子琐卒。

3 庄公二十... :
秋,荆伐郑,公会齐人、宋人、邾娄人救郑。

4 庄公二十... :
冬,筑微。大无麦、禾。既见无麦、禾矣,曷为先言筑微,而后言无麦、禾?讳以凶年造邑也。

5 庄公二十... :
臧孙辰告籴于齐。告籴者何?请籴也。何以不称使?以为臧孙辰之私行也。曷为以为臧孙辰之私行?君子之为国也,必有三年之委;一年不熟,告籴,讥也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhuang-gong-er-shi-ba-nian