Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 庄公三十一年

《庄公三十一年》

Library Resources
1 庄公三十... :
三十有一年春,筑台于郎。何以书?讥。何讥尔?临民之所漱浣也。

2 庄公三十... :
夏,四月,薛伯卒。

3 庄公三十... :
筑台于薛。何以书?讥。何讥尔?远也。

4 庄公三十... :
六月,齐侯来献戎捷。齐,大国也,曷为亲来献戎捷?威我也。其威我奈何?旗获而过我也。

5 庄公三十... :
秋,筑台于秦。何以书?讥。何讥尔?临国也。

6 庄公三十... :
冬,不雨。何以书?记异也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhuang-gong-san-shi-yi-nian