Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 庄公十九年

《庄公十九年》

Library Resources
1 庄公十九... :
十有九年春,王正月。

2 庄公十九... :
夏,四月。

3 庄公十九... :
秋,公子结媵陈人之妇于鄄,遂及齐侯、宋公盟。媵者何?诸侯娶一国,则贰国往媵之,以侄娣从。侄者何?兄之子也。娣者何?弟也。诸侯壹聘九女,诸侯不再娶。媵不书,此何以书?为其有遂事书。大夫无遂事,此其言遂何?聘礼:大夫受命不受辞,出竟有可以安社稷、利国家者,则专之可也。

4 庄公十九... :
夫人姜氏如莒。

5 庄公十九... :
冬,齐人、宋人、陈人伐我西鄙。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhuang-gong-shi-jiu-nian