Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《传》

Library Resources
1 传:
天气归,圣人以礼下贤智。归藏定位,圣人以仪辨尊卑。归生魂,圣人以明神变。归动乘舟,圣人以造舟楫。归长兄,圣人以辨兄弟。归育造物,圣人以明天意。归止居域,圣人以居生民。归杀降。圣人以存归类。

2 传:
地气藏,圣人以藏智于国。藏归交,圣人以道接生灵。藏生卵,圣人以仁及飞鸟。藏动鼠,圣人以防佞幸。藏长姊,圣人以分男女。藏育化物,圣人以察地理。藏止重门,圣人以谨启闭。藏杀盗。圣人以防民乱。

3 传:
木气生,圣人以行仁政。生归孕,圣人以察生产。生藏害,圣人以异居室。生动勋阳,圣人以行庆锡。生长元胎,圣人以测大象。生育泽,圣人以待天时。生止性,圣人以随民心,顺民性。生杀相克。圣人以防民事。

4 传:
风气动,圣人以宣号令。动归乘轩,圣人以造车轮。动藏受种,圣人以播百谷。动生机,君子以通变化。动长风,圣人以通达治道。动育源,圣人以溉灌民田。动止戒,圣人以慎起居,防祸乱。动杀虐,圣人以戒杀伐。

5 传:
火气长,圣人以明长幼。长归从师,圣人以立学教民。长藏从夫,圣人以教妇道。长生志,圣人以量能受事。长动丽,圣人以置网罟。长育违道,圣人以防民逆。长止平,圣人以均有无,平阿党。长杀顺性。圣人以尽物寿。

6 传:
水气育,圣人以教民育材。育归流,圣人以䟽通群议。育藏海,圣人以仁广纳万虑。育生爱,圣人以恤穷民。育动渔,圣人以教民渔网。育长苖,圣人以教农锄耨。育止养,圣人以教民孝。育教傗。圣人以教养六畜。

7 传:
山气止,圣人以安万国。止归约,圣人以教民归信。止藏渊,圣人以深治道。止生貌,圣人以形辨贵贱,色正贤否。止动济,圣人以置民器,利民用。止长植物,圣人以名草药辨味性。止育润,圣人以开河渠,泽润草木。止杀宽宥。圣人以御凶乱。

8 传:
金气杀,圣人以顺天杀物。杀归尸,圣人以封丘之。杀藏墓,圣人以穴丘之。杀生无忍,圣人以远庖厨。杀动干戈,圣人以定祸乱。杀长战,圣人以陈卒伍。杀育无伤,圣人以用非常。杀止乱。圣人以刑伐格治。

URN: ctp:gu-san-fen/qi/2