Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> Jiu Shou

《九守 - Jiu Shou》

Library Resources
1 九守:
安徐而静,柔节先定。虚心平意以待须。
右主位

2 九守:
目贵明,耳贵聪,心贵智,以天下之目视,则无不见也。以天下之耳听,则无不闻也。以天下之心虑,则无不知也。辐凑并进,则明不塞矣。
右主明

3 九守:
听之术曰:勿望而距,勿望而许,许之则失守,距之则闭塞,高山仰之,不可极也,深渊度之,不可测也。神明之德,正静其极也。
右主听

4 九守:
用赏者贵诚,用刑者贵必,刑赏信必于耳目之所见,则其所不见莫不暗化矣。诚畅乎天地,通于神明,见奸伪也。
右主赏

5 九守:
一曰天之,二曰地之,三曰人之,四曰上下左右前后。荧惑其处安在。
右主问

6 九守:
心不为九窍,九窍治,君不为五官,五官治。为善者,君予之赏,为非者,君予之罚。君因其所以来,因而予之,则不劳矣。圣人因之,故能掌之,因之修理,故能长久。
右主因

7 九守:
人主不可不周,人主不周,则群臣下乱。寂乎其无端也。外内不通,安知所怨,关閈不开,善否无原。
右主周

8 九守:
一曰长目,二曰飞耳,三曰树明;明知千里之外,隐微之中,曰动奸,奸动则变更矣。
右主参

9 九守:
修名而督实,按实而定名。名实相生,反相为情名实当则治,不当则乱。名生于实。实生于德,德生于理,理生于智,智生于当。
右督名

URN: ctp:guanzi/jiu-shou