Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> Shan Guo Gui

《山國軌 - Shan Guo Gui》

Books referencing 《山國軌》 Library Resources
1 山國軌:
桓公問管子曰:「請問官國軌?」管子對曰:「田有軌,人有軌,用有軌,鄉有軌,人事有軌,幣有軌,縣有軌,國有軌,不通於軌數,而欲為國,不可。」

2 山國軌:
桓公曰:「行軌數奈何?」對曰:「某鄉田若干,人事之准若干,穀重若干,曰:某縣之人若干,田若干,幣若干而中用,穀重若干而中幣?終歲度人食其餘若干,曰:某鄉女勝事者,終歲績其功業若干,以功業直時而櫎之,終歲人己衣被之後,餘衣若干,別群軌,相壤宜。」

3 山國軌:
桓公曰:「何謂別群軌,相壤宜?」管子對曰:「有莞蒲之壤,有竹箭檀柘之壤,有汜下漸澤之壤,有水潦魚鱉之壤,今四壤之數,君皆善官而守之,則籍於財物,不籍於人畝。十畝之壤,君不以軌守,則民且守之,民有過移長力,不以本為得,此君失也。」

4 山國軌:
桓公曰:「軌意安出?」管子對曰:「不陰據其軌,皆下制其上。」桓公曰:「此若言何謂也。」管子對曰:「某鄉田若干,食者若干。某鄉之女事若干,餘衣若干。」謹行州里曰:「田若干,人若干,人眾田不度食若干。」曰:「田若干,餘食若干,必得軌程,此調之泰軌也。然後調立環乘之幣,田軌之有餘於其人食者,謹置公幣焉,大家眾,小家寡。」山田閒田曰:「終歲其食不足於其人若干,則置公幣焉,以滿其准重,歲豐年,五穀登,謂高田之萌曰:『吾所寄幣於子者若干,鄉穀之櫎若干,請為子什減三,穀為上,幣為下,高田撫閒田,山田不被穀十倍,山田以君寄幣,振其不贍,未淫失也。高田以時撫於主上,坐長加十也。女貢織帛,苟合于國奉者,皆置而券之,以鄉櫎市准。』」曰:「上無幣有穀,以穀准幣。環穀而應筴,國奉決穀。反准賦軌幣,穀廩重有加十。」謂大家委貲家曰:「上且修游,人出若干幣。」謂鄰縣曰:「有實者皆勿左右,不贍,則且為人馬假其食民。」鄰縣四面皆櫎穀,坐長而十倍。上下令曰:「貲家假幣,皆以穀准幣。直幣而庚之。穀為下,幣為上。百都百縣,軌據穀,坐長十倍。環穀而應假幣,國幣之九在上,一在下。幣重而萬物輕,斂萬物,應之以幣。幣在下,萬物皆在上,萬物重十倍。官府以市櫎出,萬物隆而止。國軌布於未形,據其已成,乘令而進退,無求於民,謂之國軌。」

5 山國軌:
桓公問於管子曰:「不籍而贍國,為之有道乎?」管子對曰:「軌守其時,有官天財。何求於民?」桓公曰:「何謂官天財?」管子對曰:「泰春,民之功繇。泰夏,民令之所止,令之所發。泰秋,民令之所止,令之所發。泰冬,民令之所止,令之所發,此皆民所以時守也。此物之高下之時也,此民之所以相并兼之時也,君守諸四務。」

6 山國軌:
桓公曰:「何謂四務?」管子對曰:「泰春,民之且所用者,君已廩之矣。泰夏,民之且所用者,君已廩之矣。泰秋,民之且所用者,君已廩之矣。泰冬,民之且所用者,君已廩之矣。泰春功布日,春縑衣,夏單衣,捍、寵、纍、箕、勝、籯、屑、●若干,日之功,用人若干,無貲之家,皆假之械器勝籯屑●公衣,功已而歸公衣折券。故力出於民,而用出於上。春十日,不害耕事。夏十日,不害芸事。秋十日,不害斂實。冬二十日,不害除田。此之謂時作。」

7 山國軌:
桓公曰:「善。吾欲立軌官,為之奈何?」管子對曰:「鹽鐵之筴,足以立軌官。」桓公曰:「奈何?」管子對曰:「龍夏之地,布黃金九千,以幣貲金,巨家以金,小家以幣。周岐山至於崢丘之西塞丘者,山邑之田也,布幣稱貧富而調之,周壽陵而東至少沙者,中田也。據之以幣,巨家以金,小家以幣,三壤已撫,而國穀再什倍。梁渭陽瑣之牛馬滿齊衍,請敺之顛齒,量其高壯,曰為國師旅。戰車敺就,斂子之牛馬。上無幣,請以穀視市櫎而庚子牛馬,為上粟二家,二家散其粟,反准牛馬歸於上。」

8 山國軌:
管子曰:「請立貲於民,有田倍之,內毋有其外,外皆為貲壤。被鞍之馬千乘,齊之戰車之具。具於此,無求於民。此去丘邑之籍也。國穀之朝夕在上,山林廩械器之高下在上,春秋冬夏之輕重在上,行田疇,田中有木者,謂之穀賊。宮中四榮,樹其餘曰害女功。宮室械器,非山無所仰,然後君立三等之租於山,曰:『握以下者為柴楂,把以上者為室奉,三圍以上,為棺槨之奉。柴楂之租若干,室奉之租若干,棺槨之租若干。』」

9 山國軌:
管子曰:「鹽鐵撫軌,穀一廩十,君常操九。民衣食而繇下,安無怨咎。去其田賦,以租其山。巨家重葬其親者,服重租。小家菲葬其親者,服小租。巨家美修其宮室者,服重租。小家陋為室廬者,服小租。上立軌於國民之貧富,如加之以繩,謂之國軌。」

URN: ctp:guanzi/shan-guo-gui