Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> Shan Guo Gui

《山国轨 - Shan Guo Gui》

Books referencing 《山国轨》 Library Resources
1 山国轨:
桓公问管子曰:“请问官国轨?”管子对曰:“田有轨,人有轨,用有轨,乡有轨,人事有轨,币有轨,县有轨,国有轨,不通于轨数,而欲为国,不可。”

2 山国轨:
桓公曰:“行轨数奈何?”对曰:“某乡田若干,人事之准若干,谷重若干,曰:某县之人若干,田若干,币若干而中用,谷重若干而中币?终岁度人食其馀若干,曰:某乡女胜事者,终岁绩其功业若干,以功业直时而櫎之,终岁人己衣被之后,馀衣若干,别群轨,相壤宜。”

3 山国轨:
桓公曰:“何谓别群轨,相壤宜?”管子对曰:“有莞蒲之壤,有竹箭檀柘之壤,有汜下渐泽之壤,有水潦鱼鳖之壤,今四壤之数,君皆善官而守之,则籍于财物,不籍于人亩。十亩之壤,君不以轨守,则民且守之,民有过移长力,不以本为得,此君失也。”

4 山国轨:
桓公曰:“轨意安出?”管子对曰:“不阴据其轨,皆下制其上。”桓公曰:“此若言何谓也。”管子对曰:“某乡田若干,食者若干。某乡之女事若干,馀衣若干。”谨行州里曰:“田若干,人若干,人众田不度食若干。”曰:“田若干,馀食若干,必得轨程,此调之泰轨也。然后调立环乘之币,田轨之有馀于其人食者,谨置公币焉,大家众,小家寡。”山田闲田曰:“终岁其食不足于其人若干,则置公币焉,以满其准重,岁丰年,五谷登,谓高田之萌曰:‘吾所寄币于子者若干,乡谷之櫎若干,请为子什减三,谷为上,币为下,高田抚闲田,山田不被谷十倍,山田以君寄币,振其不赡,未淫失也。高田以时抚于主上,坐长加十也。女贡织帛,苟合于国奉者,皆置而券之,以乡櫎市准。’”曰:“上无币有谷,以谷准币。环谷而应厕,国奉决谷。反准赋轨币,谷廪重有加十。”谓大家委赀家曰:“上且修游,人出若干币。”谓邻县曰:“有实者皆勿左右,不赡,则且为人马假其食民。”邻县四面皆櫎谷,坐长而十倍。上下令曰:“赀家假币,皆以谷准币。直币而庚之。谷为下,币为上。百都百县,轨据谷,坐长十倍。环谷而应假币,国币之九在上,一在下。币重而万物轻,敛万物,应之以币。币在下,万物皆在上,万物重十倍。官府以市櫎出,万物隆而止。国轨布于未形,据其已成,乘令而进退,无求于民,谓之国轨。”

5 山国轨:
桓公问于管子曰:“不籍而赡国,为之有道乎?”管子对曰:“轨守其时,有官天财。何求于民?”桓公曰:“何谓官天财?”管子对曰:“泰春,民之功繇。泰夏,民令之所止,令之所发。泰秋,民令之所止,令之所发。泰冬,民令之所止,令之所发,此皆民所以时守也。此物之高下之时也,此民之所以相并兼之时也,君守诸四务。”

6 山国轨:
桓公曰:“何谓四务?”管子对曰:“泰春,民之且所用者,君已廪之矣。泰夏,民之且所用者,君已廪之矣。泰秋,民之且所用者,君已廪之矣。泰冬,民之且所用者,君已廪之矣。泰春功布日,春缣衣,夏单衣,捍、宠、累、箕、胜、籯、屑、●若干,日之功,用人若干,无赀之家,皆假之械器胜籯屑●公衣,功已而归公衣折券。故力出于民,而用出于上。春十日,不害耕事。夏十日,不害芸事。秋十日,不害敛实。冬二十日,不害除田。此之谓时作。”

7 山国轨:
桓公曰:“善。吾欲立轨官,为之奈何?”管子对曰:“盐铁之厕,足以立轨官。”桓公曰:“奈何?”管子对曰:“龙夏之地,布黄金九千,以币赀金,巨家以金,小家以币。周岐山至于峥丘之西塞丘者,山邑之田也,布币称贫富而调之,周寿陵而东至少沙者,中田也。据之以币,巨家以金,小家以币,三壤已抚,而国谷再什倍。梁渭阳琐之牛马满齐衍,请驱之颠齿,量其高壮,曰为国师旅。战车驱就,敛子之牛马。上无币,请以谷视市櫎而庚子牛马,为上粟二家,二家散其粟,反准牛马归于上。”

8 山国轨:
管子曰:“请立赀于民,有田倍之,内毋有其外,外皆为赀壤。被鞍之马千乘,齐之战车之具。具于此,无求于民。此去丘邑之籍也。国谷之朝夕在上,山林廪械器之高下在上,春秋冬夏之轻重在上,行田畴,田中有木者,谓之谷贼。宫中四荣,树其馀曰害女功。宫室械器,非山无所仰,然后君立三等之租于山,曰:‘握以下者为柴楂,把以上者为室奉,三围以上,为棺椁之奉。柴楂之租若干,室奉之租若干,棺椁之租若干。’”

9 山国轨:
管子曰:“盐铁抚轨,谷一廪十,君常操九。民衣食而繇下,安无怨咎。去其田赋,以租其山。巨家重葬其亲者,服重租。小家菲葬其亲者,服小租。巨家美修其宫室者,服重租。小家陋为室庐者,服小租。上立轨于国民之贫富,如加之以绳,谓之国轨。”

URN: ctp:guanzi/shan-guo-gui