Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《哀公六年》

Library Resources
1 哀公六年:
六年春,城邾瑕。晋赵鞅帅师伐鲜虞。吴伐陈。

2 哀公六年:
夏,齐国夏及高张来奔。叔还会吴于柤。

3 哀公六年:
秋,七月庚寅,楚子轸卒。齐阳生入于齐,齐陈乞弑其君荼。阳生入而弑其君,以陈乞主之何也?不以阳生君茶也,其不以阳生君荼何也?阳生正,荼不正。不正则其曰君何也?荼虽不正,已受命矣。入者,内弗受也。荼不正,何用弗受?以其受命,可以言弗受也。阳生其以国氏何也?取国于荼也。

4 哀公六年:
冬,仲孙何忌帅师伐邾。宋向巢帅师伐曹。

URN: ctp:guliang-zhuan/ai-gong-liu-nian