Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《哀公七年》

Library Resources
1 哀公七年:
七年春,宋皇瑗帅师侵郑。晋魏曼多帅师侵卫。

2 哀公七年:
夏,公会吴于缯。

3 哀公七年:
秋,公伐邾。

4 哀公七年:
八月己酉,入邾,以邾子益来。以者,不以者也。益之名,恶也。《春秋》有临天下之言焉,有临一国之言焉,有临一家之言焉。其言来者,有外鲁之辞焉。宋人围曹。

5 哀公七年:
冬,郑驷弘帅师救曹。

URN: ctp:guliang-zhuan/ai-gong-qi-nian