Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 成公十四年

《成公十四年》

Library Resources
1 成公十四... :
十有四年春,王正月,莒子朱卒。

2 成公十四... :
夏,卫孙林父自晋归于卫。

3 成公十四... :
秋,叔孙侨如如齐逆女。郑公子喜帅师伐许。

4 成公十四... :
九月,侨如以夫人妇姜氏至自齐。大夫不以夫人,以夫人非正也。刺不亲迎也。侨如之挈,由上致之也。

5 成公十四... :
冬,十月庚寅,卫侯臧卒。秦伯卒。

URN: ctp:guliang-zhuan/cheng-gong-shi-si-nian