Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《定公四年》

Library Resources
1 定公四年:
四年春,王二月癸巳,陳侯吳卒。

2 定公四年:
三月,公會劉子、晉侯、宋公、蔡侯、衛侯、陳子、鄭伯、許男、曹伯、莒子、邾子、頓子、鬍子、滕子、薛伯、杞伯、小邾子、齊國夏於召陵,侵楚。

3 定公四年:
夏,四月庚辰,蔡公孫姓帥師滅沈,以沈子嘉歸,殺之。

4 定公四年:
五月,公及諸侯盟於皋鼬。後而再會,公志於後會也。後,志疑也。杞伯成卒於會。

5 定公四年:
六月,葬陳惠公。許遷於容城。

6 定公四年:
秋,七月,公至自會。劉卷卒。此不卒而卒者,賢之也。寰內諸侯也,非列土諸侯,此何以卒也?天王崩,為諸侯主也。葬悼公。楚人圍蔡。晉士鞅、衛孔圉帥師伐鮮虞。葬劉文公。

7 定公四年:
冬,十有一月庚午,蔡侯以吳子及楚人戰於伯舉。楚師敗績。吳其稱子何也?以蔡侯之以之,舉其貴者也。蔡侯之以之,則其舉貴者何也?吳信中國而攘夷狄,吳進矣。其信中國而攘夷狄奈何?子胥父誅於楚也,挾弓持矢而干闔廬。闔廬曰:「大之甚,勇之甚!」為是欲興師而伐楚,子胥諫曰:「臣聞之:君不為匹夫興師。且事君猶事父也。虧君之義,復父之仇,臣弗為也。」於是止。蔡昭公朝於楚。有美裘,正是日囊瓦求之,昭公不與。為是拘昭公於南郢,數年然後得歸。歸乃用事乎漢,曰:「苟諸侯有欲伐楚者,寡人請為前列焉!」楚人聞之而怒,為是興師而伐蔡。蔡請救於吳。子胥曰:「蔡非有罪,楚無道也。君若有憂中國之心,則若此時可矣!」為是興師而伐楚。何以不言救也?救大也。楚囊瓦出奔鄭。庚辰,吳入楚。日入,易無楚也。易無楚者,壞宗廟,徙陳器,撻平王之墓。何以不言滅也?欲存楚也。其欲存楚奈何?昭王之軍敗而逃,父老送之,曰:「寡人不肖,亡先君之邑。父老反矣,何憂無君?寡人且用此入海矣!」父老曰:「有君如此其賢也!」以眾不如吳,以必死不如楚。相與擊之,一夜而三敗吳人,復立。何以謂之吳也?狄之也。何謂狄之也?君居其君之寢,而妻其君之妻;大夫居其大夫之寢,而妻其大夫之妻。蓋有欲妻楚王之母者。不正乘敗人之績而深為利,居人之國,故反其狄道也。

URN: ctp:guliang-zhuan/ding-gong-si-nian