Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《桓公九年》

Library Resources
1 桓公九年:
九年春,纪季姜归于京师。为之中者归之也。

2 桓公九年:
夏,四月。

3 桓公九年:
秋,七月。

4 桓公九年:
冬,曹伯使其世子射姑来朝。朝不言使,言使非正也。使世子伉诸侯之礼而来朝,曹伯失正矣。诸侯相见曰朝。以待人父之道待人之子,以内为失正矣。内失正,曹伯失正,世子可以已矣,则是放命也。《尸子》曰:“夫已,多乎道。”

URN: ctp:guliang-zhuan/huan-gong-jiu-nian